Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 

Deltagares publikationer

På denna sida har vi samlat referenser till de publikationer av projektmedlemmarna som har anknytning till projektets tema samtalsgrammatik. För fullständiga förteckningar över publikationer hänvisas till respektive medlem.

Ahti, Jonna (projektmedlem 2003-2005)

Ahti, Jonna (2005): "Om öppningar och kontaktskapande i finlandssvenska chattsamtal." I: Svenskan i Finland 8. Nordistica Tamperensia A5. Tammerfors. S. 36–48.

Ahti, Jonna (u.u.): "Between “virtual” and "real”. Multimodality in Finland-Swedish Chat Conversations". I: Proceedings from the Second Nordic Conference on Multimodal Communica-tion. University of Göteborg. S. xx–xx.

Ahti, Jonna (2006): "Finns det en finlandssvensk virtuell gemenskap?" I: V. Muittari & M. Rahkonen (red.), Svenskan i Finland 9 (Meddelanden från institutionen för språk vid Jyväskylä universitet 1), Jyväskylä universitet: Svenska språket, Institutionen för språk.

Ahti, Jonna (2007) ”Mena du att ja sku hålla käft?” Om konflikter och argumentation i ett finlandssvenskt chattrum. I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 273-302.

Ahti, Jonna & Lähtevänoja, Hanna (2004): "Kohtauspaikkana kieli, kohteliaisuus ja su-kupuoli". I: Virittäjä 4/2004. Helsingfors. S. 596-599.

Ahti, Jonna & Lähtevänoja, Hanna (u.u.): "Showing Politeness in Opening Sequences in Finnish and Finland-Swedish Chat Conversations." I: Proceedings from The Conference on Language, Politeness and Gender: The Pragmatic Roots. Conference Volume. University of Helsinki.

Andréasson, Maia, Karlsson, Susanna, Magnusson, Erik & Tingsell, Sofia (2004): "Har/hade-bortfall i svenskan. Hur finit är ett naket supinum?" I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala.

 

Anward, Jan

Anward, Jan (2000): "Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket.", Språk och stil 10. S. 197–220. PDF

Anward, Jan (2001): "Talspråk och grammatik.", Språkvård 3/2001. S. 36–38. PDF

Anward, Jan (2002): "Other voices, other sources". I: Per Linell & Karin Aronsson (red.), Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet. Linköping. S. 127–148. PDF

Anward, Jan (2003a): "Språkutveckling i skolan: praktik, teoretisk praxis och praktisk teori." I: Forskning av denna världen. Rapport 2. Vetenskapsrådets rapportserie. Stockholm. 2003. S. 7–11. Också http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=189

Anward, Jan (2003b): "Own words. On Achieving Normality through Paraphasias." I: Charles Goodwin (red.). Conversation and Brain Damage. New York: Oxford University Press. S. 189–210.

Anward, Jan (2003c): On recursivity. Clauses in a Dialogical Grammar of Swedish. In Lars-Olof Delsing, Cecilia Falk, Gunlög Josefsson & Halldór Sigurπsson (red.): Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack / Grammar in Focus. Festschrift for Christer Platzack. Vol. 2. Lund: Institutionen för nordiska språk. S. 17–23. PDF

Anward, Jan (2003d):" Samhällets syntaktiska sida." I: Bengt Nordberg, Leelo Keevallik Eriksson, Kerstin Thelander & Mats Thelander (red..): Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk 63. Uppsala. S. 135–148. PDF

Anward, Jan (2003e):"att", Språk och stil 13. S. 65–85. PDF

Anward, Jan (2004): "En ny bild av svenska språket." (Recension av Tor Hultman: Svenska Akademiens språklära.) Språkvård 1/2004. S. 21–27. PDF.

Anward, Jan (2005a): "Textreproduktion – teori och praktik." I: Ingrid Carlgren, Ingela Josefsson och Caroline Liberg (red.): Forskning av denna världen 2 – om teorins roll i praxisnära forskning. Vetenskapsrådets rapportserie. Stockholm. S. 66–84. PDF

Anward, Jan (2005b): Lexeme Recycled. How Categories Emerge from Interaction. Logos and Language V:2. S. 31–46. PDF

Anward, Jan (2005c): "Interaktion och tradition." I: Björn Melander mfl. (red.): Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67.) Uppsala. S. 222–230. PDF

Anward, Jan, (2006): "Om assonans i samtal". In Sofia Ask, Gunilla Byrman, Solveig Hammarbäck, Maria Lindgren and Per Stille (red.) Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Växjö: Rapporter från Växjö universitet. Humaniora. Rapport 16. 5-16. PDF

Anward, Jan, (2007): "Att befolka samtalsrummet. En fallstudie." I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 185-200.

Anward, Jan & Nordberg, Bengt (2005a) (red.): Samtal och grammatik. Lund: Studentlitteratur.

Anward, Jan & Nordberg, Bengt (2005b): "Inledning." I: Jan Anward och Bengt Nord-berg (red.): Samtal och grammatik. Lund: Studentlitteratur. S. 5–9.

 

Bockgård, Gustav

Bockgård, Gustav (2000): Gemensamt producerade konstruktioner i samtal - En teoretisk diskussion utifrån autentiska exempel. Bidrag till projektet Samtalsspråkets grammatik, Linköping maj 2000. Manus. PDF

Bockgård, Gustav, (2001): Responser på samkonstruerade enheter i samtal. Manus. PDF

Bockgård, Gustav (2003a): "Samtalets byggstenar. Ett teoretiskt och empiriskt bidrag till beskrivningen av olika syntaktiska enheters relevans i samtal", Folkmålsstudier 42. S. 41–80.

Bockgård, Gustav (2003b): "Förutsägbarheten i den mänskliga samvaron. Om samspelet mellan språklig struktur och social handling." I: Nordberg, Bengt, Keevallik Eriksson, Leelo, Thelander, Kerstin & Thelander, Mats (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S. 149–159.

Bockgård, Gustav (2004): "Syntax som social resurs. En studie av samkonstruktionssekvensers form och funktion i svenska samtal." (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 64.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk.

Bockgård, Gustav (2005): "Små ord som förändrar världen. Om några användningar av responspartiklar i svenska samtal." I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt, (red.) Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk Lund: Studentlitteratur. S. 157–184.

Bockgård, Gustav (2007): "Syntax och prosodi vid turbytesplatser. Till beskrivningen av svenskans turtagning". I: Engdahl & Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund. S. 139-183.

 

Engdahl, Elisabet

Engdahl, Elisabeth, (1997): "Relative Clause Extractions in Context." I: Working Papers in Scandinavian Syntax 60, 51-79. PDF

Engdahl, Elisabeth, (2000): "Ordinarie platser" och "övergivna spår". I: Engdahl & Norén (red.), 67-76.

Engdahl, Elisabeth, (2001a): "Valet av passivform i modern svenska". I: Linda Jönsson m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22-23 oktober 1999, 81-90.

Engdahl, Elisabeth & Londen, Anne-Marie, (red.) (2007): Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur.

 

Eriksson,Mats (†2001)

Eriksson, Mats (2000): Recension av Approaching dialogue av Per Linell. Språk och stil 9. Uppsala. S. 183–190.

Eriksson, Mats (2001): "Ta bort den där så kan ja ta den här ja – om den sociala grunden för valet av demonstrativa former." I: Postskriptum. Minnesskrift till Elsie Wijk-Andersson. Hallgren & Fallgren. Uppsala, S. 81–92.

Eriksson, Mats (2002): "Syntaxens sociala sida – en inledande diskussion av turtillägg i samtal. En inledande diskussion av turtillägg i samtal.", Språk och stil NF 11 (2001). S. 5–14. PDF

Eriksson, Mats, (2008): "Referring as interaction: On the interplay between linguistic and bodily resources", Journal of Pragmatics, 41:2. S. 240-262.

 

Hofvendahl, Johan

Hofvendahl, Johan, (2000): Flerledade frågor i institutionella samtal. Magisteruppsats från Tema Kommunikation, Linköpings universitet. [PDF-fil]

 

Jönsson, Linda

Jönsson, Linda (2005): "Tal i tal. Grammatiska konstruktioner av anföring i tonårsflickors samtal." I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk, Lund: Studentlitteratur. S. 89–108.

 

Karlsson, Susanna

Karlsson, Susanna (2003): "Interactional uses for an epistemic marker. The case of ‘jag tycker’/’tycker jag’ in Swedish." Melbourne Papers in Linguistics and Applied Linguistics. Melbourne: University of Melbourne.

Karlsson, Susanna (2005): "Modalitet i interaktion – en studie av jag tycker och tycker jag". I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. Lund: Studentlitteratur. S. 119–138.

Karlsson, Susanna (2006): Positioneringsfraser i interaktion. Syntax, prosodi och funktion. (Diss.) (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 5) Göteborgs universitet: Institutionen för svenska språke.

 

Landqvist, Håkan

Landqvist, Håkan, (2003): "Om partikeln då i kontrollfrågor." I: Nordberg, B., Keevallik Eriksson, L., Thelander, K. & Thelander, M. (red.), Grammatik och samtal: Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 219–229. PDF

Landqvist, Håkan (2004): "Turtillägg – förslag till svenska termer." I: Bäcklund, Ingegerd m.fl. (red.), Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universietet. Uppsala. S. 90–99. PDF

 

Lindholm, Camilla

Lindholm, Camilla, (2007): "Hur en talare med demenssjukdom använder fasta uttryck som resurs." I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur.

 

Lindström, Anna

Lindström, Anna (2000a): "Om konsten att spela in naturligt förekommande social interaktion. Erfarenheter från inspelningar i hemtjänsten". I: Gunilla Byrman, Magnus Levin & Hans Lindquist (utg.), Korpusar i forskning och undervisning. ASLA:s skriftserie 13. S. 182–191.

Lindström, Anna, (2002b): The interactional organization of care: Offers and requests in the Swedish home help service. Bearbetad version av föredaget vid ICCA-02, Köpenhamn 17.5.02. Manus. PDF

Lindström, Anna (2000c): How to do things with words: Talk and practical tasks in the home helpservice. Bidrag till projektet Samtalsspråkets grammatik, Linköping maj 2000. Manus. PDF

Lindström, Anna (2003): "Skärningspunkter mellan sociala och språkliga strukturer i studier av tal-i-interaktion.", Folkmålsstudier 42. S. 91–112. PDF

Lindström, Anna & Bagerius, Henric (2002): "Uppmanande aktiviteter i hemtjänsten." I: Marketta Sundman & Anne-Marie Londen (red.), Svenskans Beskrivning 25. S. 132–141. PDF

Lindström, Anna & Bergeå, Hanna (2007): "Klander, identitet och professionell solidaritet. Analyser av klagomål i möten mellan lantbrukare och naturvårdsrådgivare." I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 303-324.

Lindström, Anna & Ridell, Karin (2005): "Att inte vara till besvär: En studie av hur pensionärer efterfrågar praktisk hjälp under hemtjänstbesök." I: Anward, Jan & Nord-berg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk Lund: Studentlitteratur. S. 109–118.

 

Lindström, Jan

Lindström, Jan (2000): "Hälsning, tack, avsked. Artighetsfraser i institutionella samtal." I: Keski-Raasakka, Kyllikki & Söderholm, Pirjo (red.), Svenskan i Finland 5, Joensuu universitet. S. 138–149.

Lindström, Jan (2001a): "Testing Östman: Iconicity and polite routines in Swedish." I: Pragmatics, Implicitness, Constructions. Festskrift till prof. Jan-Ola Östman, Helsinki. S. 276–284.

Lindström, Jan (2001b): Recension av Even Hovdhaugen, Fred Karlsson, Carol Henriksen, Bengt Sigurd : The History of Linguistics in the Nordic Countries. I: Folkmålsstudier 40. S. 197–201.

Lindström, Jan (2001c): "Keskusteluvuorojen rakenteen kuvaaminen ruotsin kielessä" [Beskrivning av samtalsturers struktur i svenskan]. I: Sulkala, Heleena & Nissilä, Leena (red.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000 [XXVII Språkvetenskapsdagarna i Uleåborg], (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41.) Uleåborg. S. 161–170.

Lindström, Jan (2002a): "Förfältet i talad svenska: en skärningspunkt mellan grammatik och interaktion." I: Sundman, Marketta & Londen, Anne-Marie (red.), Svenskans beskrivning 25, Nordisk filologi, Åbo universitet. S. 142–153.

Lindström, Jan (2002b): "Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus." I: Språk & Stil 11 (NF) 2001. S. 25–80.

Lindström, Jan (2003a): "Turövergångsområdet i fokus. Ett försök att (be)gripa yttrandesyntaxen." I: Sorvali, Irma & Rossi, Paula (red.), Svenskan i Finland 7, (Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 49.), Uleåborg. S. 111–125.

Lindström, Jan (2003b): Recension av Jakob Steensig: Sprog i virkeligheden, Folkmålsstudier 42. S. 171–182.

Lindström, Jan (2003c): "Syntaksia suomenruotsalaisittain." [Syntax på ett finlandssvenskt sätt]. I: Virittäjä Vol 107 (4/2003). S. 545–567.

Lindström, Jan (2004): "Formula addressing absent reply." I: Linguist List 15.3283. Sum: Absent Reply. http://www.ling.ed.ac.uk/linguist/issues/15/15-3283.html

Lindström, Jan (2005a): "Mittfältsinitialt inte i bisats. Om ordföljdsmönster i svenskan i Finland och Sverige." I: Nikula, K. m.fl. (red.), Svenskan i Finland 8. (Nordistica Tamperensia A5). Tampere. S. 138–156.

Lindström, Jan (2005b): "Grammatiken i interaktionens tjänst. Strukturella aspekter på turorganisation." I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. Lund: Studentlitteratur. S. 11–53.

Lindström, Jan (2006): "Grammar in the service of interaction: Exploring turn organization in Swedish." Research on Language and Social Interaction 39 (1). S. 81–117.

Lindström, Jan (2008): Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik. Nordstedts.

Lindström, Jan & Fremer, Maria (2003): "God morron alla nordister. Den första minuten under föreläsningar." I: Nordiska Språk, http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/2003/lindstromfremer.php3.

Lindström, Jan & Karlsson, Susanna (2005): "Verb-first constructions as a syntactic and functional resource in Swedish." Nordic Journal of Linguistics 28. S. 97–131.

Lindström, Jan & Lindholm, Camilla (2004a): "Får jag fråga? Frågeramar i institutionell interaktion." I: Språk & Stil 13 (NF). S. 35–64.

Lindström, Jan & Lindholm, Camilla (2004b): "Dislokationer och fristående topiker. Två annexkonstruktioner i talad svenska." I: Melander, Björn m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 26, Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 196–207.

Lindström, Jan & Linell, Per (2007): "Roli å roli. X-och-x som samtalspraktik och grammatisk konstruktion." I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 19-90.

Lindström, Jan & Londen, Anne-Marie (2001): "men att de öppnades ju en ny värld för mej. Kombinationen men att – en ovårdad och onödig finlandssvensk variant?" I: Nordman, Marianne m.fl. (red.), Svenskan i Finland 6. (Proceedings of the University of Vaasa, Reports 75.) Vasa universitet. S. 104–116.

Lindström, Jan & Wide, Camilla (2001): "Perfekt med explicit dåtidsbestämning." I: Jönsson, Linda m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 24. Linköping Electronic Conference Proceedings. http://www.ep.liu.se/ecp/006/013/ecp00613b.pdf

Lindström, Jan & Wide, Camilla (2005): "Tracing the origins of a set of discourse particles." Swedish particles of the type you know. Journal of Historical Pragmatics 6. S. 211–236.

Hakulinen, Auli, Keevallik Eriksson, Leelo & Lindström, Jan (2003): Kuule, kule, hördu. Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska samtal. I: Nordberg, Bengt m.fl. (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.). Uppsala. S. 199–218.

 

Linell, Per

Linell, Per (2003a): "Responsiva konstruktioner i svenskt samtalspråk", Folkmålsstudier 4. S. 11–39.

Linell, Per (2003b): "Grammatiska konstruktioner i samtalspraktiken."I: Nordberg, B., Keevallik Eriksson, L., Thelander, K. & Thelander, M. (red.), Grammatik och samtal: Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 161–171.

Linell, Per (2004a): "On Some Principles of a Dialogical Grammar." I: Aijmer, K. (ed.), Dialogue Analysis VIII: Understanding and Misunderstanding in Dialogue. Tübingen: Niemeyer.S. 7–23.

Linell, Per (2005a): The Written Language Bias in Linguistics: Its Nature, Origins, and Trans-formations. London: Routledge.

Linell, Per (2005b): "En dialogisk grammatik?" I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk Lund: Studentlitteratur. S. 231–328.

Linell, Per (2006a): "Can we formalise the linguistic resources of interactional language?" I: Suominen, M. et al. (red.), A Man of Measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, 19. Turku: The Linguistic Association of Finland.

Linell, Per (2006b/u.u): "Grammatical constructions in dialogue". Utkommer i: Bergs, A. & Diewald, G. (red.) Context and Construction Grammar. Amsterdam: John Benjamins.

Linell, Per (2006c): "Towards a dialogical linguistics." I: Lähteenmäki, M., Dufva, H., Leppänen, S. & Varis, P. (red.), The XII International Bakhtin Conference: Proceedings. Jyväskylä: Dept. of Languages. 152-167.

Linell, Per, Hofvendahl, Johan & Lindholm, Camilla: (2003): "Multi-unit questions in institutional interactions: Sequential organizations and communicative functions.", Text 23. S. 539–571.

Linell, Per & Norén, Kerstin (2005a): "Vad man kan göra – om den dialogiska bestämningen av pronomens användningsbetydelser". In: Bäcklund, I. et al. (red.) Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. Uppsala: ASLA/Institutionen för nordiska språk. 115–124.

Linell, Per & Norén, Kerstin (2005b): "Ny och ny – en dialogisk analys av meningspotentialen hos lexemet ny i svenskan." I Melander, B. m.fl. (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk, 67). S. 231–242.

Norén, Kerstin & Linell, Per (2006): "Meningspotentialer i den språkliga praktiken." MISS, 54 (Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket, 54, Göteborgs universitet).

 

Londen, Anne-Marie

Londen, Anne-Marie (2000a): "dehär(an) å. Att leta efter ord på finlandssvenska." I: Keski-Raasakka, Kyllikki & Söderholm, Pirjo (red.), Svenskan i Finland 5. Joensuu universitet. Joensuu. S. 150–163.

Londen, Anne-Marie (2000b): "men int behöver du ta Carl-Johan me dej. Några iakttagelser av turinledande men i ett symötessamtal." I: Gunnarsdotter Grönberg, Anna, Lundqvist, Aina, Norén, Kerstin, Wallgren-Hemlin, Barbro & Wirdenäs, Karolina (red.) Sett och hört – en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Göteborg. S. 227–240.

Londen, Anne-Marie (2002a): "När läkaren talar i första person." I: Linell, Per & Aronsson, Karin (red.), Jaget och rösterna. Goffman, Viveka och samtalet, SIC 42. Linköping. S. 235–250.

Londen, Anne-Marie (2002b): rec. av Maria Lindgren, Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersökning av en samtalstyp i arbetslivet. (Diss. Lund 2001.) Språk & Stil 11/2001, tryckt 2002, Uppsala. S. 239–245.

Londen, Anne-Marie (2002d): "Vad kan samtalsanalysen säga om samtal – verkliga och fiktiva?" I: Melander Marttala, Ulla, Östman, Karin & Kytö, Merja (red.), Samtal i livet och i litteraturen. Conversation in life and in literature. (ASLA:s skrift-serie 15.) Uppsala. S. 31–57.

Londen, Anne-Marie (2003): "Kjell Westö och dialogen." I: Nordberg, Bengt, Keevallik Eriksson, Leelo, Thelander, Kerstin & Thelander, Mats (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S. 313–327.

Londen, Anne-Marie (2004): "Manlig pamp möter rödstrumpa i TV-debatt." I: Bäcklund, Ingegerd, Börestam, Ulla, Melander Marttala, Ulla & Näslund, Harry (red.), Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005, ASLA och institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Uppsala. S. 125–134.

Londen, Anne-Marie (2005a): "så kan mänskorna förändras. Att tala om då och nu: en episod i ett vardagligt samtal." I: Biström, Anna, Forssell, Pia, Lillqvist, Holger, Londen, Anne-Marie, Malmio, Kristina & Paqvalen, Rita (red.), Det öppna rummet, Helsingfors: Söderströms förlag. S. 105–121.

Londen, Anne-Marie (2005b): "Några ord om NEJ." I: Melander, Björn (huvudred.), Bergman-Claeson, Görel, Josephson, Olle, Larsson, Lennart, Nordberg, Bengt & Östman, Carin (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S. 510–519.

Londen, Anne-Marie & Lindström, Jan (2001): "men att de öppnades ju nog en ny värld för mej. Kombinationen men att – en onödig och ovårdad finlandssvensk variant?" I: Nordman, Marianne, Laurén, Christer, Björklund, Siv & Koskela, Merja (red.) Svenskan i Finland 6. (Proceedings of the University of Vaasa.) Vasa. S. 104–116.

Londen, Anne-Marie & Lindström, Jan (2007): "Att komma till en konklusion. Konjunktionerna så att och men att i svenskt samtalsspråk." I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 91-138.

 

Nilsson, Jenny

Nilsson, Jenny 2001: ” 'Satte, ba fatt' och andra talspråkskonjunktioner." I: Språk, Humanistdag-boken nr 14, s. 199–206. Göteborgs universitet.

Nilsson, Jenny 2002a: "t-avledda adjektiv som förstärkande gradadverb." I: Malmgren, Sven-Göran, Norén, Kerstin & Ståhlhammar, Mall (red.), Fem uppsatser i lexikologi. Meddelande från Institutionen för Svenska Språket (MISS) nr.39. Göteborg: Institutionen för svenska språket.

Nilsson, Jenny 2002b: "Grymt snäll, hemskt trevligt och adverbcykeln." Språkvård nr 3, 2002.

Nilsson, Jenny 2005a: "I och för sig i kontext." I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk, Lund: Studentlitteratur. S. 185–200.

Nilsson, Jenny 2005b: Adverb i interaktion. (Diss.) Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 5. Göteborg: Institutionen för svenska språket.

 

Nordberg, Bengt

Nordberg, Bengt (2001):" Om dubbelsupinum – några spridda iakttagelser." I: Marianne Blomqvist m.fl. (red.), Våra språk i tid och rum. Festskrift till Anne-Marie Ivars 6 november 2001. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:21), Helsingfors. S. 113–122

Nordberg, Bengt (2002): "Dubbelt supinum lever ett friskt liv." I: Språklådan, Upsala NyaTidning 18.2.2002.

Nordberg, Bengt (2003a): "Sociolinguistic Research in Europe: Sweden part II." I: Socio-linguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics 17, s. 141–167. Tübingen.

Nordberg, Bengt (2003b): "Teleskopiskt tempus eller självkorrektion?" I: Nordberg, Bengt m.fl. (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63), s. 173–187. Uppsala.

Nordberg, Bengt (2003c): "Talspråkskonstruktioner." I: Språklådan, Upsala Nya Tidning 29.9.2003.

Nordberg, Bengt (2004a): "Expletivt det i samtalsspråk." I: Bäcklund, Ingegerd m.fl. (red.), Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 ja-nuari 2005, Uppsala: ASLA och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 144–152.

Nordberg, Bengt (2004b):"Dubbelt supinum lever ett friskt liv." I: Aniansson, Eva (red.), Bästa språket. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 35). Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 185–186.

Nordberg, Bengt, Keevallik Eriksson, Leelo, Thelander, Kerstin & Thelander, Mats (red.) (2003): Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63). (341 s.) Uppsala.

Nordberg, Bengt (red.) & Londen, Anne-Marie (bitr. red.), (2002): Språk och stil NF 11 (2001). Temanummer om samtalsforskning. (247 s.)

Nordberg, Bengt m.fl., (2000): "Samtalsspråkets grammatik." Projektplan inlämnad till Riksbankens Jubileumsfond. Uppsala: Institutionen för nordiska språk.

 

Norén, Niklas

Norén, Niklas (2003): "Apokoinou som metod för hantering av turkonkurrens och samtidigt tal i samtal". I: Nordberg, Bengt, Keevallik Eriksson, Leelo, Thelander, Kerstin & Thelander, Mats (red.) (2003): Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, Uppsala. S. 189–198.

Norén, Niklas (2005): "Apokoinou i samtal. En inledande definition, sekventiell avgränsning och analys av en samtalsgrammatisk konstruktion." I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. Lund: Studentlitteratur. S. 55–87.

Norén, Niklas (2007): Apokoinou in Swedish talk-in-interaction: A family of methods for gramma-tical construction and the resolving of local communicative projects. (Diss.) (Studies in language and culture 11, ISSN 1403-2570.) Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.

Norén, Niklas (2008) ”Svensk samtalsgrammatik”. Recension av Jan Lindströms bok Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik, 2008. Språkbruk 4/2008.

 

Norrby, Catrin

Norrby, Catrin (2000a): " ’Å såhär’ och ’eller nåt’. Om kvinnliga och manliga påhäng i ungdomars samtal". I Grönberg, Anna Gunnarsdottir et al. (utg.). Sett och hört. En vän-skrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen. Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. S. 263–269.

Norrby, Catrin (2000): "Youth Speech, Youth Identities and Music Worlds in Sweden: Four high school girls describe music", Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse 20:4. S. 569–602.

Norrby, Catrin (2002):" Svenska påhängsuttryck av typen å så och eller nåt. En diskussion av deras förekomst och funktion(er) i ett samtida ungdomsmaterial.", Språk & Stil 11. S. 183– 210.

Norrby, Catrin (2003):" Ungdomar samtalar om musik: påhängsuttryck som alliansskapande medel." I: Nordberg, B. et al. (red.). Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Uppsala. S. 91–100.

Norrby, Catrin & Winter, Joanne (2000): "Set marking tags ’and stuff’." I: Henderson, J. (ed.) Proceedings of the 1999 Conference of the Australian Linguistic Society, Monash University. Melbourne) http://www.arts.uwa.edu.au/LingWWW/als99/proceedings.html

Norrby, Catrin & Winter, Joanne (2002): "Affiliation in Adolescents’ Use of Discourse Extenders." I: Allen, C. (ed.) Proceedings of the 2001 Conference of the Australian Linguistic Society. http://linguistics.anu.edu.au/ALS2001/ proceedings.html

Norrby, Catrin & Wirdenäs, Karolina (2003): "Swedish Youth Discourse: On performing relevant selves in interaction." I Androutsoupolos, J. & Georgakopoulou, A. (utg.) The Discourse Constructions of Youth Identities. Benjamins. (Pragmatics & Beyond New Series, vol. 110.) S. 247–278.

 

Ottesjö, Cajsa

Ottesjö, Cajsa, Allwood Jens, m.fl. (2000): "The Spoken Language Corpus at the Linguistics Department, Göteborg University". I: FQS – Forum Qualitative Social Research, No 3 dec 00.

Ottesjö, Cajsa (2003): "Om diskontinuerlighet i turutrymmet – ett exempel från ett fler-partssamtal." I: Folkmålsstudier 42 (Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi).

Ottesjö, Cajsa (2005): "Iallafall som diskursmarkör." I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalssprå. Lund: Studentlitteratur. S. 201–229.

Ottesjö, Cajsa (2005): "Önskelistor och sportlov – två kommunikativa projekt i ett informellt flerpersonssamtal. En studie av återgående praktiker och deras språkliga resurser i samtal." I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 201-246.

Ottesjö, Cajsa & Lindström, Jan (2005): " som diskursmarkör." I: Språk & Stil 15 NF. S. 85–127.

 

Wirdenäs, Karolina

Wirdenäs, Karolina (2000): ”man blir liksom bara hallå. Om talspråk i SAG." I: Att använda SAG. 29 uppsatser om Svenska Akademiens grammatik utgivna av Elisabet Engdahl och Kerstin Norén. MISS 33, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Wirdenäs, Karolina (2002): Ungdomars argumentation. Om argumentationstekniker i gruppsam-tal. (Diss.) (Nordistica Gothoburgensia 26.) Göteborg: Göteborgs universitet.

Wirdenäs, Karolina (2004): "Kan man argumentera som man vill? Om ungdomar som ogiltigförklarar resonemang." I: Ilie, C. (utg.) Language, culture, rhetoric: Cultural and rhetorical perspectives on communication. Papers from the ASLA symposium in Örebro, 6-7 November 2003. Stockholm. S. 190–203.

Wirdenäs, Karolina (2007): "Solidaritet i gruppsamtal. Om att svara tillsammans." I: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur. S. 247-272.

Wirdenäs, Karolina & Norrby, Catrin (2002): "En diskursmarkör i vardande? Lite om lite." Språk & Stil 11. S. 211– 234.

 

Öqvist, Jenny

Öqvist, Jenny (2003): "Personreferens som socialt verktyg – en analys". I: Nordberg, Bengt, Keevallik Eriksson, Leelo, Thelander, Kerstin & Thelander, Mats (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk. S. 101–11.

Öqvist, Jenny (2005a): När man talar om trollen. Personreferens i svenskt samtalsspråk. (Diss.) (Studies in language and culture, 6. / Linköping studies in arts and science, 360). Linköping: UniTryck.

Öqvist, Jenny (2005b): "I samhörighetens tjänst. Användningen av pronomenen han och hon i initialposition." I: Anward, Jan & Nordberg, Bengt (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk, Lund: Studentlitteratur. S. 139–156.

 

 

 
Publikationer

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén