Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 


Material och utrustning


I stället för att se grammatiken som ett på förhand givet, slutet system betraktar vi den som något som uppstår ur, betingas av och ständigt förändras genom språkanvändningen. Att det språkliga yttrandets form och funktion, grammatiken och den sociala handlingen, står i ett dynamiskt förhållande till varandra är en viktig utgångspunkt för projektet. Det blir därför metodologiskt av stor betydelse dels att bygga beskrivningen på spontant tal i autentiska situationer och verksamheter, dels att materialet är både omfattande och varierat. Vårt material består till största delen av på de fem medverkande institutionerna befintliga audio- och videoinspelningar och till någon del av nyinspelningar av främst vardagliga privatsamtal. Det omfattar både institutionella samtal inom t.ex. flera sektorer av rådgivnings-, vård- och omsorgsfältet och privata dialoger, gruppsamtal och diskussioner. Även radio- och tv-samtal ingår.

Kärnkorpus
Vi har skapat en för hela projektet gemensam kärnkorpus om totalt 11 timmars tal bestående av audio- och videosamtal, telefon-, tv- och ansikte mot ansiktesamtal, institutionella och personliga. De institutionella omfattar hemtjänstbesök, samtal till giftinformationscentralen, barnmorskesamtal, polisförhör, rättegång och styrelsesammanträde på ett dagis. Bland de icke-institutionella finns både gruppsamtal och dialoger, temabundna (t.ex. musik, genmodifiering) och fria, det finns både enkönade och könsmässigt blandade samtalsgrupper och deltagarna representerar alla åldrar.

Kärnkorpusen används av alla medverkande, den kommer att vara tillgänglig i pappersutskrifter, på kassett- och videoband, och i digital form på cd-skivor och på deltagarnas hårddiskar. Hela kärnkorpusen transkriberas enligt en gemensam mall som bygger på den konvention som utarbetats inom Conversation Analysis (se t.ex. Ochs et al. 1996:461-465). Mallen och ett transkriptionsexempel finns tillgängliga här på projektets hemsida. Till största delen är kärnkorpusen redan transkriberad och vad som återstår är anpassning till den gemensamma mallen.

Övrigt material
Utöver kärnkorpusen förfogar de deltagande forskargrupperna över omfattande samtalsmaterial insamlat under 20-30 års talspråksforskning. I Göteborg finns tre större korpusar av transkriberade gruppsamtal och dialoger, ca 50 timmar. Helsingforsgruppen har tillgång till ett stort och varierat material (middagsbjudningar, möten, direktsända radioprogram, ungdoms-samtal i skolmiljö, läkarkonsultationer och servicesamtal) i både audio- och videoinspelningar om sammanlagt 60 timmar. Tema K och Institutionen för språk och kultur i Linköping förfogar över ett stort material från främst institutionella miljöer, men även samtal i privata vardagliga situationer och i radio och tv (informella samtal om offentliga ämnen). Man planerar att nyinspela samtal av instruerande karaktär och informella samtal om icke-offentliga ämnen. Totalomfattning ca 160 timmar. I Uppsala finns omfattande samlingar av audio- och videoinspelade institutionella och vardagliga samtal, både dialoger och flerpartssamtal. De allra flesta är naturligt förekommande samtal men det finns också lätt arrangerade samtal. Dessa samlingar uppgår till ca 170 timmar. Därutöver finns mycket stora korpusar av äldre arrangerade gruppsamtal och samtalsliknande intervjuer som delvis kommer att utnyttjas. Totalt förfogar de ingående forskningsgrupperna över inspelat och till stora delar transkriberat material som betydligt överstiger 500 timmar.

Teknisk utrustning
Inom projektet finns möjligheter till digitalisering av analogt inspelade ljud och videoband, samt distribution till CD och DVD, vilket avsevärt underlättar transkription och analys. Projektet har fått anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för inköp av ett antal system för digital hantering av videomaterial. Med hjälp av systemet kan man digitalisera äldre videoinspelningar, nyinspela videofilmer i digital form, redigera det digitala materialet för analys samt lagra färdigredigerade data på hårddisk, band, CD eller DVD. Denna utrustning medför möjligheter till förfinad analys och smidigare gemensamt utnyttjande av det språkliga materialet.

Vi har också anskaffat program för analys av prosodiska och paralingvistiska fenomen som är av betydelse för den grammatiska och interaktionella strukturen. Kontakt har tagits med fonetiker i Lund för samarbete i prosodiska frågor.

Transkription
För en presentation av våra transkriptionskonventioner i pdf-format, klicka [här]. För ett exempel i pdf-format, klicka [här].

Materialförteckning
För exempel på formulär i vår materialförteckning (i pdf-format) klicka [här].

 
Till sidans topp
Forsthuset - Helsingfors universitet
 
Sidans innehåll

 
Material utrustning
 
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén