Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 

Deltagarnas presentationer

På denna sida har vi samlat referenser till de presentationer av projektmedlemmarna som har anknytning till projektets tema samtalsgrammatik. För fullständiga förteckningar över presentationer hänvisas till respektive medlem.

Ahti, Jonna (projektmedlem 2003-2005)

KONFERENSPRESENTATIONER

2003a: Språk och interaktion i finlandssvenska chattsamtal. OFTI 21. Lunds universitet.

2003b: Om öppningar och kontaktskapande i chattgrupper på Internet. Svenskan i Finland 8. Tammerfors universitet.

2004a: Keskusteluntutkimus ja Internetin keskusteluryhmät. Metodin soveltaminen kirjalliseen tutkimusmateriaaliin. Keskusteluntutkimuksen päivät III. Helsingfors universitet.

2004b: (med Hanna Lähtevänoja) Showing Politeness in Opening Sequences in Finnish and Finland-Swedish Chat Conversations. Conference on Language, Politeness and Gender: the Pragmatic Roots. Helsingfors universitet.

2005a: En finlandssvensk virtuell gemenskap – finns den? Svenskan i Finland 9. Jyväskylä universitet.

2005b: Virtual minority: constructing “we” in a Finland-Swedish chat-room. Second Nordic Conference on Multimodal Communication.Göteborgs universitet.

2005c: Det varierande nuet. Svenskans beskrivning 28. Örebro universitet.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2003: Chattandet som kommunikationsform. Årsmöte för Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors.

2004a: Språk och interaktion i finlandssvenska chattsamtal. Högre seminarium på institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

2004b: Symposium of New Research for New Media II (deltagande i paneldiskussio-ner). Universidad Rovira Y Virgili, Tarragona, Spanien.

 

Anward, Jan

KONFERENSPRESENTATIONER

2000a: Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket. Svenska institutets svenska språkdagar. Warszawa den 8 april.

2000b: How types of lexical resources emerge from turn-construction. Euroconference on Interactional Linguistics. Spa, Belgien.

2000c: Det kommer att blir spännande. OFTI 18. Helsingfors.

2001a: Sustaining identities and changing the system. System and Identity. Djurö. 2001 Grammatik - skrivkonstens teori? Sven Öhman-symposiet. Uppsala.

2001b: Inre och yttre grammatiska relationer. OFTI 19. Växjö.

2001c: Voicing and footing. Symposium on Prosody and Interaction. Uppsala 2001.

2002a: Språkutveckling och språkrehabilitering i praktiken. Symposium om Vetenskaplighet och praxisnära forskning. Sigtuna.

2002b: Polyfunctionality in practice. Euroconference on Interactional Linguistics. Helsinki.

2002c: Språkutveckling: praktik, teoretisk praxis och praktisk teori. Praxisnära forskning inom det utbildningsvetenskapliga området - möten mellan forskare och praktiker.

2002d: att. Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning. Uppsala.

2003a: Samhällets syntaktiska sida. Symposium till minne av Mats Eriksson. Uppsala.

2003b: Teorins roll i praxisnära forskning. Workshop om praxisnära forskning. Stockholm.

2003c: Lärarutbildning – forskningsanknytning – praxisnära forskning. Utbildningsledarkonferens. Norrköping.

2003d: Praxisnära språkforskning. Praxisnära forskning, konferens anordnad av Vetenskapsrådet. Stockholm.

2003e: Om logopediska samtal och verksamheter. OFTI 21. Lund.

2004: Such stuff as turns are made on. Interactional Linguistics in cross-linguistic perspective: Swedish-German-English. Potsdam.

2005a: Peopling conversational space. Notes on relations between real and virtual participants. Reference and Referential Form in Interactional Linguistics. Suitia, Finland.

2005b: Om assonans i samtal. OFTI 23. Uppsala.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2000: Bachtin och efteråt. Solna PBU. Solna den 27 januari.

2000: More on Dialogical Grammar. Tema Kommunikation, Linköpings universitet. Linköping.

2000: Samtalsspråkets grammatik. Svenska institutet. Stockholm.

2000: Om SAG och talspråket. Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Göteborg.

2000: Interaktion, identitet och innehållsord. Institutionen för språk och kultur, Linkö-pings universitet. Linköping.

2000: Dialog och grammatisk struktur. Instititionen för lingvistik, Göteborgs universitet. Göteborg.

2000: Systemet som tradition. IIS-möte. Stockholm.

2001: Språksystemet som tradition Tema Kommunikation, Linköpings universitet. Lin-köping.

2001: Språkförändring. Arbetslivsinstitutet. Stockholm den 1 november 2001.

2002: Språksystem som traditioner. Sociokulturella kollegiet, Göteborgs universitet. Göteborg.

2002: Serge(j) Karcevski(j). Klassikerföreläsning. Linköping.

2002: Aphasia, footing, and language relearning. Germanistiches Kollegium, Universität Zürich. Zürich.

2002: Lexikal återanvändning i praktiken. Språk och kultur, Linköpings universitet. Linköping.

2003: Teorins roll i praxisnära forskning. Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet. Linköping.

2003: Praxisnära språkforskning. Lärarutbildningen i Norrköping. Kolmårdn.

2003: Samhällets syntaktiska sida. Allmän språkvetenskap, Umeå universitet. Umeå.

2003: Samhällets syntaktiska sida. Lingvistik, Lunds universitet. Lund.

2003: Verksamhetsanalys. Svenska med didaktisk inriktning, Malmö högskola. Lund.

2004: Konstruktioner i tid. Nordica, Helsingfors universitet. Helsingfors.

2004: Bachtin, dialog, tradition. Nordica, Helsingfors universitet. Helsingfors.

2004: Vad har språk med kultur att göra? Kulturföreläsning. Linköping.

2004: Bakåt och framåt. GRIS-möte. Göteborg.

2004: Such stuff as turns are made on. Interactional Linguistics in cross-linguistic perspective: Swedish-German-English. Potsdam.

2004: Interaktion och tradition. Samtalsseminarium. Linköping.

2005: Sånt som turer görs av. Om samtalsspråkets grammatik. Svenska, Örebro universitet. Örebro.

2005: Språk och minne. Språk och kultur, Linköpings universitet. Linköping.

2005: Språk och minne. Nordiska språk, Lunds universitet. Lund.

2005: Samtal, stil och tradition. Södertörns högskola. Flemingsberg.

 

Bockgård, Gustav

KONFERENSPRESENTATIONER

2000: OFTI 18, Helsingfors. Föredrag: Gemensamma konstruktioner i samtal.

2001a: OFTI 19, Områdesgruppen för talspråksinteraktion, Växjö. Föredrag: Syntaktiska enheter i svenskt samtalsspråk.

2001b: Symposium on Prosody and Interaction, Uppsala. Datasession: Prosodic continuation or projection?

2001c: Convnet Workshop, Syntactic constructions specific for conversation, Tartu. Datasession: Co-constructions.

2002: ICCA, International Conference on Conversation Analysis, Köpenhamn. Före-drag: Syntactic units and boundaries in Swedish.

2003: Doktorandsymposium vid Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, Uppsala. Föredrag: Förutsägbarhetens välsignelse. Om sambandet mellan språkliga och sociala strukturer.

2005: Svenskans beskrivning 28, Örebro. Föredrag: Turbytesplatser i svenska samtal.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2000: Högre seminarium vid Nordiska språk, Uppsala. Gemensamma konstruktioner i samtal. Ett samtalsgrammatiskt avhandlingsprojekt.

2001a: Högre seminarium vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Presentation av avhandlingsprojekt.

2001b: Högre seminarium vid Nordiska språk, Uppsala. Responser på samkonstruerade enheter i samtal.

2002a: Högre seminarium vid Institutionen för språk och kultur, Linköpings universitet. Responser på samkonstruerade enheter.

2002b: Högre seminarium vid Nordiska språk, Uppsala. Formella analyser av gemensamt byggda meningar i svenskt samtalsspråk. Rapport från ett pågående avhandlingsarbete.

2003: Högre seminarium vid Nordiska språk, Uppsala. Självständighet, samarbete och grammatik. Rapport från ett samtalsgrammatiskt avhandlingsarbete.

2004: Högre seminarium vid Nordiska språk, Uppsala. Slutventilering av avhandlingsmanus. Skuggopponent: Jan Lindström.

2005: Högre seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. När tar man ordet? Syntax och prosodi vid turbytesplatser.

 

Engdahl, Elisabet

KONFERENSPRESENTATIONER

2000: Reprise questions in English. SPRIK workshop (Språk I Kontrast), Oslo.

2002: Questions in context. Symposium on Information structure, Lund.

2003: An OT approach to word order variation in the Swedish midfield. Languages in Contrast workshop, Göteborg.

2004: Word order in the Swedish midfield – an OT approach. Twentieth Scandinavian Linguistics conference, Helsinki. (med Maia Andréasson och Kersti Börjars)

2005: Information Packaging in Questions. Sixth Conference on Syntax and Semantics, Paris och Internal conference of the Graduate School of Language Technology, Göteborg.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2005: Departmental seminar, English Department, Göteborg: Information packaging in questions.

2006: Högre seminarium vid Insitutionen för svenska språket, Göteborg: Frågor, framhävning och flyttning.

 

Eriksson,Mats (†2001)

PRESENTATIONER

7 mars 2000: Inbjuden som gästföreläsare på Tvärvetenskaplig doktorandkurs i narratologi, Tema K, Linköping.

26 maj 2000: Seminarium om ungdomars berättande vid lärarhögskolan i Malmö.

 

Fremer, Maria

KONFERENSPRESENTATIONER

2002: Impersonal use of Swedish 2nd singular du. Datasession, Convnet Workshop, Activity analysis of Talk-in-Interaction, Linköping.

2004: Du eller man? Konstruktioner med generiskt pronomen. OFTI 22 i Linköping.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2004: Konstruktioner med generiskt du och man. Presentation vid GRIS-projektmöte i Uppsala.

 

Jönsson, Linda

KONFERENSPRESENTATIONER

2001: Reported speech in spoken language. IADA Dialogue Conference (Göteborg)

2001: Constructing quotations in Swedish spoken language (med Jenny Öqvist). NorFa Workshop (Tartu).

2002: Constructing quotations in Swedish spoken language. International Conference on Conversations Analysis (ICCA, Köpenhamn).

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2000: Tal i tal – om anföringar i samtal. Högre seminarium vid ISK, Linköpings universitet.

2001: Om talare och röster (med Viveka Adelswärd). Högre seminarium vid ISK, Linköpings universitet.

 

Karlsson, Susanna

KONFERENSPRESENTATIONER

2002a: ICCA, International Conference on Conversation Analysis, Köpenhamn. Föredrag: Modality in Dialogue.

2002b: Sammankomst för svenskans beskrivning. Föredrag: Har/hade-bortfall i svenska bisatser. Med Maia Andréasson, Erik Magnusson och Sofia Tingsell

2002c: School of Languages Conference, Melbourne. Föredrag: Interactional uses for an epistemic marker. The case of ‘jag tycker’/’tycker jag’ in Swedish (≈Eng. ‘I think’)

2003a: Odense Musical Workshop. Datasession: Incremental stance markers.

2003b: Convnet workshop, Descriptive Practices in Talk-in-Interaction, Uppsala. Datasession: Incrementally added stance markers.

2003c: Syntactic Functions - Focus on the Periphery, SKY, Helsingfors. Föredrag med Jan Lindström: Center or periphery? Verb-first declaratives as a syntactic and interactional resource in (spoken) Swedish.

2004: Having, keeping and yielding the turn. Verb-first declaratives as an interactional resource in spoken Swedish. LSA 2004, Sydney. Föredrag med Jan Lindström.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2001: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Interaktion och modalitet.

2002: Research seminar at the Department of Linguistics, University of Canberra. ’Tycker jag’ – a Swedish epistemic marker.

2003a: Datasession vid Institutionen för lingvistik, Århus universitet. ’Jag tycker’ och ’tycker jag’.

2003b: Högre seminarium vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. ”Jag tycker det är bra.” Epistemiska fraser vid evaluerande sekvenser.

2003c: Presentation vid projektmöte för Samtalsspråkets grammatik. Epistemiska frasers position och prosodi.

2003d: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Avhandlingspresentation.

2004: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Epistemiska fraser – urval och distribution

2005a: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Avhandlingspresentation.

2005b: Presentation vid workshop under ledning av Peter Auer. Epistemic Phrases in Interactional Swedish.

 

Landqvist, Håkan

KONFERENSPRESENTATIONER

2003: OFTI 21, Lund: Turtillägg. Vad är de och vad gör de? Typ.

2003: Omvårdnadsforskning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv, Uppsala (Institutionen för pedagogik): Kontrollfrågor med då i samtal till Giftinformationscen-tralen.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2002: Samtalskollokvium, Uppsala: Icketemporalt i frågor i samtal till giftinformationscentralen.

2003: Högre seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala: Olika typer av turtillägg och hur de används interaktionellt.

2004: Supportgruppen, Uppsala: Presentation av turtillägg.

2005a: Högre seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala. Presentation av turtillägg.

2005b: Den s.k. supportgruppen med postdoktorala samtalsforskare från olika institutioner vid Uppsala universitet: Presentation av turtillägg: Turtillägg som turtagnings-verktyg?

 

Lindström, Anna

[uppgifter saknas]

 

Lindström, Jan

KONFERENSPRESENTATIONER

2000: IPrA 7, 7th International Pragmatics Conference, Budapest. Föredrag: Grammatical fields and constructions in conversational turns: the case of the x och x construc-tion in Swedish.

2000: Kielitieteen päivät (Språkvetenskapsdagarna i Finland), Uleåborg. Föredrag: Positiomalli keskusteluvuorojen kuvauksessa ruotsin kielessä (Positionsmodellen vid beskrivning av samtalsturer i svenskan).

2000: Svenskan i Finland 6, Vasa. Föredrag: men att de öppnades ju nog en helt ny värld för mej. Kombinationen men att – en ovårdad och onödig finlandssvensk variant? Tillsammans med Anne-Marie Londen.

2000: Symposiet Interaktion och grammatik, Föreningen för nordisk filologi, Tvärminne, Finland. Arrangör.

2001: 7th International Cognitive Linguistics Conference, Santa Barbara. Cognitive, constructional and discourse motivation of the connectors att, för att, så att, men att in spoken Swedish.

2001: IADA, Recent Trends in Dialogue Analysis, Göteborg. Föredrag Interactional and constructional motivation of the connectors för att, så att, men att in spoken Swedish. Tillsammans med Anne-Marie Londen.

2001: Kielitieteen päivät (Språkvetenskapsdagarna i Finland), Jyväskylä. Konjunktioista konstruktioihin: ruotsin för att, men att, så att” (Från konjunktioner till konstruktioner: svenskans för att, men att, så att).

2001: OFTI 19, Växjö. Föredrag: Organisering av talet i turer och turkonstruktionsenheter – en fallstudie.

2001: Svenskans beskrivning 25, Åbo. Föredrag: Förfältet i samtalsturer: en skärnings-punkt mellan grammatik och interaktion.

2002: ICCA-02, International Conference on Conversation Analysis, Köpenhamn. Föredrag: Grammar in the service of interaction: exploring turn construction in Swedish.

2002: ICCG-02, 2nd International Conference on Construction Grammar, Helsingfors. Föredrag: Inheritance network at work: Conditionals and questions in Swedish.

2002: Keskusteluntutkimuksen päivät (Sammankomst för samtalsforskning i Finland), Helsingfors. Föredrag: Analys av yttrandestrukturen i svenskt samtalsspråk.

2002: OFTI 20, Göteborg. Föredrag: Syntaxen i turtagningsperspektivet.

2002: Svenskan i Finland 7, Uleåborg. Föredrag: vetdu såhär liksom. Ett försök att (be)gripa yttrandesyntaxen.

2002: Svenskans beskrivning 26, Uppsala. Föredrag: Dislokationer och fristående topiker: Två annexkonstruktioner i talad svenska. Tillsammans med FL Camilla Lindholm.

2003: International Conference on Historical Linguistics (ICHL), Köpenhamn. Föredrag: Diachronic and synchronic aspects of tag-questions in Swedish. Tillsammans med Camilla Wide.

2003: Mats Erikssons minnessymposium, Uppsala. Föredrag: Kuule, kule, hördu: Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska samtal. Tillsammans med Auli Hakulinen och Leelo Keevallik Eriksson.

2003: OFTI 21, Lund: Föredrag: Får jag fråga? Frågeramar i institutionell interaktion. Tillsammans med Camilla Lindholm.

2003: Svenskan i Finland 8, Tammerfors. Föredrag: Var har man inte? Framflyttning av negationen i att- och om-satser.

2003: Symposiet Dialektforskning i dag – nya möjligheter och utmaningar, Föreningen för nordisk filologi, Tvärminne, Finland. Föredrag: Talande prosodier: stiliserad prosodi som ett exempel.

2003: Symposium Syntactic Functions – Focus on Periphery, Helsingfors. Föredrag: Center or periphery? Verb-first constructions as a syntactic and interactional resource in Swedish conversations. Tillsammans med Susanna Karlsson.

2004: OFTI 22, Linköping. Föredrag: Så – adjunktionellt eller funktionellt? Tillsam-mans med Cajsa Ottesjö. 2004: Seminariet ”Normer och konstruktioner”, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. Föredrag: Konstruktioner. Vad är de bra för?.

2005: Grammar in Conversation – looking backwards and forwards, Uppsala. Föredrag: Towards a Swedish conversational grammar.

2005: Svenskan i Finland 9, Jyväskylä. Föredrag: Int vet jag. Om inte-inledda yttranden i svenskan i Finland och Sverige.

2005: Svenskans beskrivning 28, Örebro. Arrangör av workshop: Samtal och grammatik – från mikro till makro?

2005: Svenskans beskrivning 28, Örebro. Föredrag: Bra å bra. X-och-x som samtalspraktik och grammatisk konstruktion”. Tillsammans med Per Linell.

2005: XXXII Språkvetenskapsdagarna (Kielitieteen päivät), Tammerfors. Föredrag: Hyvää päivää kirvesvartta: Metakommunikatiivisista ilmauksista vuorovaikutuksen ongelmatilanteissa (Goddag yxskaft: Om metakommunikativa uttryck i interaktionella problemsekvenser).

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2000: GRIS projektmöte, Linköping. Från satsschema till turschema. Förfältet i fokus.

2000: SVESTRA workshop (Finlandssvenska samtalsstrategier), Tvärminne, Finland. Föredrag: Hur ser turinledningar ut?

2001: Avslutningsseminarium inom projektet SVESTRA (Finlandssvenska samtalsstrategier, Helsingfors. Problematisering av TKE-begreppet.

2001: Datasession, Convnet workshop, Tartu. The discourse connector men att in Fin-land Swedish. Tillsammans med Anne-Marie Londen.

2001: Datasession, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Analys av TKE-strukturen. Tillsammans med Camilla Lindholm.

2001: Högre seminariet vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Grammatiken i interaktionens tjänst: om organisering av talet i turer.

2001: Vetenskapsdagarna, Helsingfors universitet. Poster: Grammatiken och samtalet.

2002: Högre seminariet vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Den första minuten: en studie i hur lärare inleder sina föreläsningar. Tillsammans med FM Maria Fremer.

2003: GRIS-projektmöte, Helsingfors. Presentation av dispositionen till en monografi om svensk samtalsgrammatik.

2004: GRIS-projektmöte, Göteborg. Kapitel 2 (Orientering om samtalsgrammatik) och första delen av kapitel 3 (Talets enheter) lades fram för diskussion.

2004: Opponent på Gustav Bockgårds slutseminarium, Uppsala universitet: Syntax som samarbetsprojekt. En studie av samkonstruktionssekvensers form och funktion”.

2005: Datasession vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. inte-inledda yttranden i finlandssvenska samtal.

2005: Datasession, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Reparationer i olika positioner i yttranden och sekvenser.

2005: Datasession, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. Prosodin i samband med samtalskonnektorn så att samt konstruktionen x-och-x. Tillsammans med Anne-Marie Londen.

2005: Kurs i svensk samtalsgrammatik, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet.

2005: Opponent på Susanna Karlsson slutseminarium: Epistemiska fraser i svenska samtal. Göteborgs universitet.

2005: Radiointervju: Svenskan in Finland. Redaktör: Niki Bergman, Sveriges radio (Sisu-radio). Helsingfors.

 

Linell, Per

KONFERENSPRESENTATIONER

2000: EuroConference "Interactional Linguistics", Spa 2000.

2001: (plenar) 8th IADA Conference, Göteborg 2001.

2002: EuroConference ”Interactional Linguistics”, Helsingfors 2002.

2005a: 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda 2005.

2005b: 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda 2005

2005c: (plenar) XII Bakhtin Conference, Jyväskylä 2005. 2005d. e. XII Bakhtin Conference, Jyväskylä 2005.

 

Londen, Anne-Marie

KONFERENSPRESENTATIONER

2001: Vad kan samtalsanalysen säga om samtal – verkliga och fiktiva? ASLA:s höstsymposium Samtal i livet och i litteraturen/Conversation in life and in literature, 8-9 november, Uppsala universitet. Inbjudet plenarföredrag.

2003: Kjell Westö och dialogen. Mats Erikssons Minnessymposium, 10 januari, Uppsala universitet. Inbjudet föredrag.

2004: Reflections on the use of some reactive utterances in Swedish. The Per Linell Seminar, 14-15 maj, Linköpings universitet. Inbjudet föredrag.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2005: Om konnektorerna så att och men att i svenskt samtalsspråk. Workshop på Svenskans beskrivning 28, 14-15 oktober. Örebro universitet.

 

Nilsson, Jenny

KONFERENSPRESENTATIONER

2002: I och för sig i kontext, OFTI, Göteborgs universitet.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2001a: ”Satte, ba fatt” och andra talspråkskonjunktioner. Föredrag på humanistdagarna, Göteborgs universitet.

2001b: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Presentation av avhandlingsprojektet. 2002: Functions of adverbs in spoken Swedish, Uleåborg universitet.

2003: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Presentation av avhandlingsprojektet.

2004a: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Presentation av avhandlingsprojektet.

2004b: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Presentation av avhandlingsprojektet.

 

Nordberg, Bengt

KONFERENSPRESENTATIONER

2002: International Conference on Conversation Analysis (ICCA), Köpenhamn 17–21.5. Panel on Inner and Outer Syntax. Structure of Swedish Conversational Syntax: Introduction.

2003: Grammatik och samtal. Symposium till minne av Mats Eriksson, Uppsala 10.1. Föredrag: Teleskopiskt tempus eller självkorrektion?

2004: Projektsymposium Samtalsspråkets grammatik, Uppsala 2–3.12. Föredrag: Formellt objekt eller vad? Om expletivt det i samtal.

 

Norén, Niklas

KONFERENSPRESENTATIONER

2002a: Apokoinou i samtal. En metod för turkonstruktion. Presentation vid konferensen Svenskans Beskrivning 26, Uppsala, 25 okt 2002.

2002b: Apo koinou in Swedish Conversation. A Method for Constructing Complex TCU:s. Presentation vid NorFA workshop on Activity analysis in Talk-in-Interaction, Linköping, 7 nov 2002.

2004: Apokoinou constructions in Swedish conversation. Presentation vid workshopen Interactional Linguistics in cross-linguistic perspective: Swedish-German-English, Workshop 1, Institute of English and American Studies, Universität Potsdam, 6-7 maj 2004.

2005a: Pivot Constructions and increments: What is their relation? Presentation på worksho-pen Interactional Linguistics in cross-linguistic perspective: Swedish-German-English, Workshop 3, Institute of English and American Studies, Universität Potsdam, 12 maj 2005.

2005b: Remarks on some functional potentials of Pivot Constructions in Swedish conversation. Presentation vid konferensen Grammar in Conversation – Looking Backwards and Forwards, Uppsala universitet, 30 sept 2005.

2005c: Några funktionella aspekter på en samtalsgrammatisk konstruktion. Presentation på konferensen OFTI-23, 17 sept 2005.

2009a: Apokoinou in Swedish talk-and-interaction. Presentation vid Workshop on Pivot Con-structions in Talk-in-interaction, 16 januari 2009.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2003: Vad är och vad är inte apokoinou? Ett försök att kategorisera genom avgränsning. Högre seminarium vid Nordica, Helsingfors universitet. 20 feb 2003.

2008b: Display of surprise, astonishment, and news i Swedish conversation. Högre seminarium vid Institute of English and American Studies, Universität Potsdam, 19 feb 2008.

2008a: Parenthetical utterances in Swedish talk-and-interaction. A pilot study. Högre seminarium vid Institute of English and American Studies, Universität Potsdam, 11 feb 2008.

2006: Pivot Constructions in Swedish Conversation. Högre seminarium vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, 1 mars 2006.

 

Norrby, Catrin

KONFERENSPRESENTATIONER

2000: OFTI 19 (Områdesgruppen för talspråk och interaktion), Helsingfors Universitet. Plenarföredrag: Set marking tags eller interaktionella markörer? En diskussion av påhängsuttryck av typen ’eller nåt’, ’å så’ och ’å såhär’.

2001: ALS 2001 (Australian Linguistic Society), Australian National University, Canberra. Föredrag (tillsammans med Joanne Winter): Affiliation in Adolescents’ Use of Discourse Extenders.

2002: ICCA, International Conference on Conversation Analysis, Köpenhamn. Föredrag: The use of discourse extenders in the speech of some Swedish speaking adolescents.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2002: Högre seminarium vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Påhängsuttryck och deras funktioner i ungdomars samtalsspråk.

 

Ottesjö, Cajsa

KONFERENSPRESENTATIONER

2000a: Convnet Workshop, Discourse particles, Uppsala. Datasession: Användningen av ’iallafall’ i familjesamtal.

2000b: 7th International Pragmatics Conference, Budapest. Poster: ’Iallafall' as a mean to resume (re-introduce) a topic.

2000c: OFTI – Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion, Helsingfors. Föredrag: ’Iallafall’.

2000d: Konferensen Språk och Kön. Göteborg. Föredrag: Familjesamtal, far och dotter.

2000e: Convnet workshop, Disaligning utterances, Århus. Datasession: Argumentation i familjekontext.

2000f: Symposiet ”Interaktion och grammatik – nya perspektiv på språket i bruk”, Helsingfors/Tvärminne. Datasession: ’Iallafall’ som ämnesavslutare.

2001a: Convnet Workshop, Syntactic constructions specific for conversation, Tartu. Datasession: ’Men iallafall’ som konstruktion.

2001b: Svenskans beskrivning 25, Åbo. Poster: MEN IALLAFALL och JO IALLA-FALL – ett bidrag till beskrivningen av en partikel.

2001c: Convnet Workshop, Prosody, Fredrikstad. Datasession: Utdrag ur Familjesamtal.

2002a: Convnet Workshop, On particles and contrastive analyses of particles in Scandinavian, Finnish and Estonian languages. Gemensama datasessioner: Alltså ur eget material och ur Talspråkskorpusen vid Lingvistik, tillsammans med danska alså, finska och estniska siis.

2002b: ICCA, International Conference on Conversation Analysis, Köpenhamn. Föredrag: On discontinous syntatic constructions - one turn or many?

2002c: 2nd EuroConference on Interactional Linguistics, Helsingfors. Poster: Resuming in Family dinners.

2002d: Convnet Workshop, Activity analysis of Talk-in-Interaction, Linköping. Datasession, med Jenny Öqvist: A family affair? Accomplishing a communicative project in a Swedish multiparty family interaction.

2002e: Svenskans Beskrivning 26, Uppsala. Poster: Om språkliga medel för att fullfölja ett påbörjat kommunikativt projekt.

2003: Convnet Workshop, Descriptive Practices in Talk-in-Interaction, Uppsala. Datasession.

2005a: GRIS-konferensen Grammar in conversation – looking backwards and forwards, Uppsala. Föredrag: ”Så jag tänkte såhär” (’So I thought like this’) and other functions of så as discourse marker in Swedish?

2005b: Humanistdagarna, Göteborg. Föredrag: Under ytan på ett samtal.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2003: Internkonferens för Institutionen för lingvistik Göteborg, Stenungssund. Föredrag: On discontinous syntatic constructions - one turn or many?

 

Wirdenäs, Karolina

KONFERENSPRESENTATIONER

2002: Svenskans beskrivning 26. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: ”Du Anton sa förut…. Om kollektivt argumenterande.”

2003: ASLA 2003. Humanistiska institutionen vid Örebro universitet: ”Kan man argumentera hur man vill? Om ungdomar som ogiltigförklarar argumentation”.

2005: OFTI 23. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Som man frågar får man svar? Om när den kvalitativa forskningsintervjun saknar kvalitet.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2001: Avhandlingspresentation, ht 2001, vid Department of German and Swedish Studies, University of Melbourne.

2002: Avhandlingspresentation. Tyska institutionen, Lunds universitet.

2003: Kollegiet för ämnesdidaktik. Pedagogen, Göteborgs universitet: ”Om ungdomars argumentation i gruppsamtal”.

2004: Högre seminariet, Svenska och retorik, Örebro universitet, ”Om argumentation i samtal”.

2005: D-seminarium i Retorik, Humanistiska institutionen, Örebro universitet.

 

Öqvist, Jenny

KONFERENSPRESENTATIONER

2000: Convnet Workshop, Discourse particles, Uppsala. Datasession: Swedish particle s’är.

2001a: Convnet Workshop, Syntactic constructions specific for conversation, Tartu. Föredrag, med Linda Jönsson: Constructing quotations in Swedish.

2001b: Svenskans beskrivning 25, Åbo. Poster: Deiktiska uttryck i svenskt samtalsspråk.

2001c: Convnet Workshop, Prosody, Fredrikstad. Datasession: Swedish particle s’är.

2002a: ICCA, International Conference on Conversation Analysis, Köpenhamn. Föredrag: Reference in practice. Some aspects of referring to persons in Swedish talk-in-interaction.

2002b: 2nd EuroConference on Interactional Linguistics, Helsingfors. Föredrag: Reference, more or less: third person pronouns in locally initial position in Swedish talk-in-interaction.

2002c: Convnet Workshop, Activity analysis of Talk-in-Interaction, Linköping. Datasession, med Cajsa Ottesjö: A family affair? Accomplishing a communicative project in a Swedish multiparty family interaction.

2003: Convnet Workshop, Descriptive Practices in Talk-in-Interaction, Uppsala. Datasession: Speaking of the devil. Ways of referring to non-participants in Swedish talk-in-interaction.

2005: Grammar in conversation – looking backwards and forwards, Uppsala. Föredrag: Speaking of the devil. Reference to persons in Swedish talk-in-interaction.

ÖVRIGA PRESENTATIONER

2001: Högre seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Helsingfors universitet. Presentation av avhandlingsprojekt.

2002: Högre seminarium vid Institutionen för språk och kultur, Linköpings universitet. Referens i praktiken. Interaktionella aspekter på personreferens i samtal.

 

 

 

Presentationer

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén