Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 

Termbank

Engelska - Svenska - Finska termer inom CA // CA terms in English - Swedish - Finnish

Sammanställd av Jonna Ahti i samråd med projektmedlemmar samt forskare från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur samt Institutionen för finska språket vid Helsingfors universitet. Vissa tillägg är gjorda av Nigel Musk och Niklas Norén.
// Compiled by Jonna Ahti in cooperation with project members and researchers at the Department of Scandinavian Languages and Literature, and the Department of Finnish at Helsinki University. Some additions are made by Nigel Must and Niklas Norén.


[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]

ENGLISH SWEDISH FINNISH
A
Abstract Sammanfattning Abstrakti
Acceptability Godkännande
Acceptabilitet  
Hyväksyttävyys
Access Tillgång,
Tillträde
Pääsy
Accomplishment Prestation Saavutus
Account Förklaring,
Redogörelse,
Redovisning 
Selonteko
Accountability
Förklaringsansvar
Selontekovelvollisuus
Accountable Redovisningsbar Selontekovelvollinen, selontekoa vaativa
Act
Action
Handling (akt)
Handling
Teko, akti
Toiminto
Act-activity interdependence Ömsesidigt beroende mellan handling och aktivitet Toiminnan ja tekemisen välinen riippuvuussuhde
Action projection Handlingsprojektion Toiminnon (toiminnan) projisointi
Activity Aktivitet,
Verksamhet
Toiminta
Actor Aktör,
(Levande subjekt)
Aktori,
toimija
Addressee Adressat,
Den tilltalade
Puhuteltu
Addition Tillägg Lisäys
Adequate utterance Adekvat/ fullbordat yttrande [syntaktisesti, prosodisesti tms.] täydellinen/loppuunsaatettu lausuma
Adjacency pair
-first pair part
-second pair part
Närhetspar, Yttrandepar
- förstaled
- andraled
Vierusparit (vuoropari)
-etujäsen
-jälkijäsen
Adjacent position Närhetsposition  
Adjacent Närliggande Viereinen, vierekkäiset
Allusion Antydan Vihjaus, vihje
Affiliate Affiliera,
Närma (disaffiliate fjärma)
Förena sig med
Lliittyä, samanmielisyys
Affiliation Affiliering,
Anslutning
Samanmielinen,
samanmielisyys
Agreement Enighet Samanmielinen
Alignment Sekvenstillhörighet
(ung. 'vara på samma linje')
Samanlinjaisuus
Align Fortsätta / bygga ut / ansluta sig till pågående aktivitet eller projekt Olla linjassa
Amplitude Amplitud Amplitudi
Animator Animatör Esittäjä, animaattori
Announcing
Announcement
Annonsering Ilmoitus
Apo koinu,
Apo koinou,
also see Pivot construction
Apo koinu,
Apokoinou,
Limittäisrakenne
Argument Gräl, Dispyt,
Argument
Kiista, Kiistely
Argumentti
Assessment Värdering Kannanotto
Author Upphovsman Tekijä, auktori
B   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Back-channel Återkoppling,
Uppbackning
Palaute (dialogipartikkeli ym.)
Background Bakgrund Tausta
Beat Rytm, Takt, Isku, tahti
Body language Kroppsspråk Kehonkieli, ruumiinkieli, elekieli
Body position Kroppsposition,
Kroppshållning
(vartalon) asento
Blind spot Blind fläck Sokea piste
C   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Category-bound activitie Kategoribundna aktivitet kategoriasidonnainen toiminta, kategoriaan sidottu toiminta
Change of footing Bryta hållning/position Asennonvaihdos
Change-of-state marker/token Insiktsmarkör tilanmuutoksen merkitsin  
Clause Sats Lause
Co-accomplishment Samutförande,
Samfullbordande,
Gemensam prestation
yhteissaavutus, yhteistyössä loppuun saatettu (viety)
Co-author Medberättare esim. kanssakertoja
Code Kod Koodi
Code model Kodmodell koodimalli
Code switching Kodväxling Koodinvaihto
Coerciveness Responsstyrning Painostus, ohjailu
Coherence Koherens Koherenssi
Cohesion Kohesion Koheesio
Collaborative Kollaborativ,
Samproducerad
yhteis-,
yhdessä tuotettu
Collaboratively constructed floor Gemensamt behärskat samtalsrum jaettu tila, yhdessä rakennettu puhetila
Collaborative completion Kollaborativ avslutning, ifyllnad yhdessä loppuun viety/saatettu
Collection Exempelsamling Kokoelma
Commentary Kommentar Kommentti
Common ground Common ground,
Gemensam mark/grund/referensram
yhteinen maaperä/pohja
Competence
Competent

Kompetens
Kompetent

Kompetenssi, Kyky pätevä
Kompetentti
Competition Konkurrens Kilpailu
Complement Komplement Täydennys
Completion point Avslutningspunkt lopetuskohta
Complex Komplex  
Compliment Komplimang Kohteliaisuus
Compound turn-constructional unit Sammansatt/ Komplex turkonstruktionsenhet moniosainen (vuoron) rakenneyksikkö
Concerted activity Gemensam aktivitet,
samaktivitet
Yhteistoiminta
Conclusion Slutsats, avslutning Johtopäätös, päätelmä, lopetus
Condition Villkor,
Förutsättning
Edellytys,
Ehto
Conditional relevance Konditionell relevans,
Villkorlig relevans
konditionaalinen (ehdollinen) relevanssi
Confirm Bekräfta Vahvistaa
Conform Anpassa (sig) Mukautua
Connective Konnektiv Konnektiivi
Connector Konnektor,
Förbindare 
Konnektori
Context Kontext,
Sammanhang,
Omgivning
Konteksti
Context-free Kontextfri Kontekstiton,
kontekstista riippumaton
Context-sensitive Kontextkänslig kontekstin huomioiva
Contextualisation Kontextualisering Kontekstualisointi
Continuation Fortsättning jatko
Continuer Fortsättningssignal jatkaja / jatkon merkitsin
Contrast Kontrast  Kontrasti,
Vastakohta
Convention Konvention Vakiintunut käytänne,
Konventio 
Conversation Analysis, CA Samtalsanalys, Konversationsanalys Keskustelunanalyysi
Conversational focus Konversationellt fokus Keskustelun fokus
Conversational teamwork Konversationellt teamarbete Tiimityö/Yhteistyö
Coordinated action Samordnad handling Rinnasteinen toiminta
Coordination Koordination,
Samordning
Rinnastus
Correction
-self-correction
-other-correction
Korrigering
-självkorrigering
-annankorrigering
Korjaus
- itsekorjaus
- toisen korjaus
Creaky voice Knarr nariseva ääni / narina
Curled, curly Krusig Aaltoileva
Current speaker Den som har ordet,
Turinnehavare
Äänessäolija, puhuja
Current turn Pågående tur Meneillään oleva vuoro
Cut-off Avbrott Katkos
D   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Data Data,
material
Data,
aineisto
Declarative Deklarativ,
Påstående
Deklaratiivi,
Väite
Declination Deklination,
Förlopp
Deklinaatio, sävelkulku
Declination reset
-full reset
-partial reset
Nollställning
-komplett
-delvis
Deklinaation (täydellinen tai osittainen) aloituskohta
Decoding Dekodning,
Avkodning
Dekoodaus,
Koodin purkaminen
Deference Uppskjutande  
Deviant case Avvikande fall Poikkeustapaus
Dialogue Dialog Dialogi
Disaffiliation Fjärmande Erimielinen
Disaffiliate Fjärma sig från ngt  
Disagreement Oenighet Erimielisyys
Disalignment Avvikelse från sekvens eller projekt  
Discourse Diskurs,
Samtal
Diskurssi
Discourse particle Diskurspartikel Diskurssipartikkeli
 (dialogipartikkeli)
Discourse unit Diskursenhet Diskurssiyksikkö
Disjunct marker Disjunktivmarkör Disjunktiomerkki
Dispreferred Disprefererad preferoimaton, epäodotuksenmukainen
Dissonance Dissonans Erimielisyys
Drawl Dra på ordet,
Komma med förlängning
venyttävä puhetapa, venyttäen puhuttu
Dyad,
Two-part conversation
Dyad,
Tvåpartssamtal
Dyadi,
Kahdenkeskinen keskustelu
Dysfluency Icke-flytande (tal) Epäsujuva (puhe)
E   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Echo question Ekofråga Kaikukysymys
Elicit Elicitera,
Framkalla
Houkutella esiin
Ellipse Ellips Ellipsi
Elliptic Elliptisk Elliptinen
Embodied Förkroppsligad  
Embodied action Förkroppsligad handling Toiminnon ilmentymä, toteutunut toiminto
Embodiment Förkroppsligande Ruumiillistuminen
Emergent Emergent Emergentti (orastava)
Entitlement Berättigande Oikeutus
Epistemic marker Epistemisk markör  
Ethnomethodology Etnometodologi Etnometodologia
Everyday conversation Vardagligt samtal Arkikeskustelu
Expansion
-insertion-expansion
-pre-expansion
-post-expansion
Expansion
-medial expansion
-initial expansion
-final expansion
Laajennus, lavennus
-sisäinen laajentuma, välilavennus
-eteen sijoittuva laajentuma, etulavennus
-jälkilaajentuma, jälkilavennus
Expectation Förväntan,
Förväntning
Odotus
Expose Exponera,
Yppa
Paljastaa
Express Uttrycka,
Uttala
Ilmaista
Expression Uttryck,
Min
Ilme
F   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Face Ansikte Kasvot
Face-threatening Ansiktshotande Kasvoja uhkaava
Face-to-face Ansikte-mot-ansikte Kasvokkain
Feedback
-broad
-narrow
Support,
Encourager
Feedback,
-bred
-smal 
Återkoppling
Lyssnarstöd
Uppbackning
Palaute
Taustapalaute,
Kannustin
First-pair part Första par-del Etujäsen
First possible completion Första möjliga avslutning (Ensimmäinen) mahdollinen lopetuskohta
Fishing strategy Fiskestrategi,
Fiska efter,
Eliciteringsstrategi
Kalastelustrategia
Flexibility Flexibilitet Joustavuus, mukautuvuus
Flexible Flexibel Joustava
Floor Golv Kenttä,
Puheenvuoro, puhetila 
Focus Fokus Fokus
Focus marker Fokusmarkör  
Follow-up move,
Reacting move
Tredjedragsyttrande,
Uppföljningsdrag 
Kuittaus
Footing Positionering Asento (puhujan asennoituminen)
Formulation Formulering,
Omformulering
Muotoilu, formulaatio
Framing Inramning Kehystäminen
Functional linguistics Funktionell lingvistik Funktionaalinen lingvistiikka
G   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Gap Paus,
gap
Tauko, hiljaisuus
Gesture Gest Ele
Glottal Glottal Glottaalinen
Grading
-downgrading
-upgrading
Gradering
-nergradering
-uppgradering
Mielipiteeseen yhtyminen, arvio
-vähättely
-korostaminen, voimistaminen
Greeting Hälsning Tervehdys
Quantification Kvantificering Määrittäminen
Grossly apparent facts Generellt upplagda fakta  
Group syntagm Gruppsyntagm  
Guide Leda,
Ledsaga
Johtaa,
Opastaa
H   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Hearer Lyssnare,
Åhörare
Kuulija
Heckle Heckla Kiusoittelu,
häiriköinti
Hedge Gardering Varaus (välttely)
Holding Turfasthållande Vuoron pitäminen
I   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Iconic Ikonisk Ikoninen
Ignore Ignorera, Ignorering Sivuuttaa, ohittaa
Increment Turtillägg Lisäys
Incremental Inkrementell,
(ung. 'producerad bit för bit')
 
Indeterminacy Obestämbarhet Epämääräisyys, päättämättömyys
Indicator Indicator Indikaattori
Indexical Indexikal Indeksaalinen
Inference Slutledning Päätelmä
Initiative Initiativ Aloite
Insertion sequence Inskottssekvens
Sidosekvens
Välijakso,
sivujakso
Institutional interaction Institutionell interaktion Institutionaalinen vuorovaikutus
Instrumental Instrumentell Instrumentaalinen, välineellinen
Intended recipient Avsedd mottagare Vastaanottajaksi aiottu
Intending teller Aspirerande berättare,
Berättaraspirant
Kertojaksi tarjoutuva
Intention Avsikt,
Syfte
Aie,
Aikomus,
Intentio
Interaction Interaktion Interaktio, vuorovaikutus
Interactional linguistics Interaktionell lingvistik Vuorovaikutuslingvistiikka, interaktiolingvistiikka
Inter-ethnic interaction Inter-etnisk interaktion Inter-etninen vuorovaikutus
Interject,
Interpose
Inskjuta Sanoa väliin
Interlocutor Samtalsdeltagare,
Interlokutör
Osallistuja, puhekumppani
Interruption
-simple
-overlap
-butting-in
-silent 
Avbrytning
-enkel
-överlappning
-misslyckad
-stilla
Keskeyttäminen
-suora
-päällekkäispuhunta
-epäonnistunut
-hiljainen
Intersubjectivity Intersubjektivitet Intersubjektiivisuus
Interview Intervju Haastattelu
Intonation Intonation Intonaatio,
Sävelkulku
Intonation contour/
Tone group/
Tone unit/
Prosodic phase/
Intonation phrase/
Intonation unit/
Paratones/
Phonological utterance/
Utterance span
Intonationskontur Intonaatiokokonaisuus
Intonaatioyksikkö
Introduce Introducera Esittäytyä, esitellä
Introspection Introspektion Itsehavainnointi
Invitation Invitation Kutsu
Irony Ironi Ironia
J   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Joint construction Samkonstruktion Yhdessä tuotettu (rakenne)
Judgment, judgement    
K   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Knowing recipient
-unknowing recipient
  Tietävä osallistuja
-tietämätön vastaanottaja /osallistuja
L   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Lapse Lapse,
cyklisk paus
Katkos, vuoronsisäinen tauko
Last-item onset Sista-element-orienterad talstart  
Latched Påhängande,
Tätt sammanbundet
Saumaton liittyminen
Latched start Påhängande talstart Saumaton aloitus
Latency Latenthet Latenttisuus
Laughable Skrattuppväckande  hilpeyttä herättävä, naurattava
Lexical affiliate Leksikal anslutning Leksikaalinen samanmielisyys
Lexical unit Lexikal enhet Sanastoyksikkö, leksikaalinen yksikkö
List construction,
List format
Upprepningsformat,
List format
Lista(rakenne)
Local Lokal Lokaalinen,
Paikallinen
Locally occasioned Lokalt föranledd  
M   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Meaning Mening,
Betydelse
Tarkoitus, merkitys
Membership categorization Medlemskaps-kategorisering Jäsenkategoria
Membership categorization device Medlemskaps-kategoriseringsdevis Jäsenkategorian käsittelyväline
Member’s intuition Medlems-intuition Osallistujaintuitio
Method Metod,
Resurs
Metodi,
Resurssi,
Menetelmä
Methodology Metodologi Metodologia
Misplacement marker Felplaceringsmarkör Väärän osoitteen merkki
Monitor space    
Moves
-opening move
-responding move
Drag
-initiativdrag
-responsdrag
Avausvuoro
Vastausvuoro
Multi-part conversation,
Polyad
Flerpartssamtal,
Polyad
Monenkeskinen keskustelu
Multi-unit turn Flerledad tur Moniyksikköinen (moniosainen) vuoro
Mutual Ömsesidig,
gemensam
Molemminpuolinen
Mutual understanding Ömsesidig förståelse,
samförståelse
Yhteisymmärrys
Mutually coordinated interaction Ömsesidigt samordnade interaktioner  
N   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Narrative Narrativ Narratiivi, kertomus
Negotiation Förhandling Neuvottelu
News announcement Nyhetsannonsering Uutisen kertominen/ilmoittaminen
News marker Nyhetsmarkör, Nyhetsutvecklare  
News receipt Nyhetskvittering  
Next turn proof procedure Sekventiell bevisföring  
Noticeable absence Märkbar frånvaro Havaittava poissaolo
Noticings
-environmental noticings
Observationer
-situationella observationer
 
O   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Obligation Förpliktelse Velvollisuus
Observer’s paradox Observatörparadoks Tarkkailijan (havainnoitsijan) paradoksi
Occasion Föranleda  
Onomatopoetic Onomatopoetisk Onomatopoeettinen
Onset Talestart Aloitus
On-stage Aktuell Ajankohtainen
Open discourse unit Öppen diskursenhet   
Opportunity Tillfälle,
Möjlighet
Mahdollisuus
Organization
-turn taking organization
-preference organization
-repair organization
-sequential organization of telling
  Jäsennys
-vuorottelujäsennys
-preferenssijäsennys
-korjausjäsennys
-kerrontajäsennys
Organized acitivity   Jäsentynyt toiminta
Other-oriented Annanorienterad  
Other-repair Annanreparation  
Overlap Överlappning Päällekkäispuhunta
Overlap resolution Överlappsituationslösning  
P   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Paraphrase Parafras Parafraasi
Parenthesis Parentes Parenteesi
Participation Deltagande Osallistuminen
Participation framework Deltagningsram Osallistumiskehikko
Pause Paus
-turintern paus
-turkonstruktionsenhets-intern paus/ enhets-intern paus
-utvalda talares paus
-mellanturspaus
-cyklisk paus
Tauko
Performance Performans,
Föreställning
Performanssi
Phonetic Fonetisk Foneettinen 
Phonetics Fonetik Fonetiikka
Phonology Fonologi Fonologia
Phrasal unit Fras Lauseke
Pitch Tonhöjd Sävelkorkeus
Pitch extraction Grundtonsförlopp  
Pitch drop Intonationsdipp
Tonhöjdsdipp
Tondipp
 
Pitch peak Intonationstopp
Tonhöjdstopp
Tontopp
 
Pitch reset
-upstep
-downstep
-continuation
Åter-/ nollställning (av tonhöjd)
-uppstigning
-nerstigning
-fortsättning
 
Pivot Pivå
Centralled / Syntaktiskt centralled
 
Pivot construction Pivåkonstruktion,
Apokoinoukonstruktion
Aksekonstruktion (DK)
Limittäisrakenne
Pivot utterance Pivåyttrande  
Polyad,
Multi-part conversation
Polyad,
Flerpartssamtal
Monenkeskinen keskustelu
Possible completion
-pre-possible completion
-post-possible completion
Möjlig avslutning
-före en möjlig avslutning
-efter en möjlig avslutning
Mahdollinen lopetuskohta
Possible completion point Möjlig avslutningspunkt  
Post-beginning Postbegynnelse Lopetuksen jälkeinen
Post-completion stance marker Attitydmarkör efter potentiellt avslut Lopetuksen jälkeinen asenteenilmaisin
Post-modifier onset Talstart efter bestämning  
Potentially completed turn-unit Potentiellt avslutad turenhet  
Practice Praktik,
Bruk,
Praxis
Käyttö,
Tapa
Pragmatics Pragmatik Pragmatiikka
Pre-beginning,
Turn-entry device,
Pre-start
Förbegynnelse,
Turingång,
Försegment  
Vuoron avaus, (-alku)
Preface Inledning Etiäinen (kertomuksen)
Preference
- structure based
- practice based
Preferens Preferenssijäsennys
- muotoon perustuva
- käytänteisiin perustuva
Preferred Prefererad Odotuksenmukainen
Preliminary to a  preliminary (pre-pre) För-förbererande yttrande  
Pre-sequence Försekvens Esisekvenssi, esijakso
Principal Huvudman Päämies
Process linguistics Processlingvistik Prosessilingvistiikka
Production format Produktionsformat Esittämismuotti
Product linguistics Produktlingvistik  
Progressional onsets Progressionsorienterad talstart  
Project Projicera Projisoida, ennakoida
Projectability Projicerbarhet Ennakoitavuus
Projection Projicering Projektio
Prosody Prosodi Prosodia
Pro-tem speakership Pro tem-talarstatus  
Proxy completion Luckifyllning,
Lucklämning
 
Q   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Quantitative Kvantitativ Kvantitatiivinen,
määrällinen
Question delivery structure Frågeframförande struktur Kysymystä kantava rakenne
R   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Ratified participants Ratifierade deltagare Ratifioidut osallistujat
Recipient Mottagare Vastaanottaja
Recipient design,
Orientation to co-participant,
Other attentiveness
Mottagaranpassning Suuntautuneisuus keskustelukumppaniin,
Vastaanottajaan suuntautuminen
Recipient designed Mottagaranpassad  
Reciprocal Ömsesidig,
Reciprok
Molemminpuolinen
Recognitional onsets
-thrust-projective
-item-targetted
Igenkännande talstarter
-riktningsprojicerande
-elementriktad
 
Recompleters Påhäng,
Postavslutare  
 
Recycling Återanvändning Toisto
Re-occasioning,
Re-completing
Postavslutning  
Relevant continuation Relevant fortsättning  
Remote audience Fjärrpublik Etäyleisö
Repair
-transition space repair
-next turn repair
-third turn/ third position repair
-fourth position repair
-self-attentive repair
-other-attentive repair
Reparation
- reparation i övergångsområdet
-nästatursreparation
-tredjeturs-/ tredjepositions-reparation

-fjärdepositionsreparation
-självreparation
-annanreparation
Korjaus
-
-
-
-
-itsekorjaus
-muiden tekemä korjaus
Repair initiation Reparationsinledning Korjausaloite
Repair initiator Reparationsinitierare Korjausindikaattori
Repair conversion Reparationsomvändning Päinvastainen korjauskytkös
Repair sequence Reparationssekvens Korjausjakso
Repetition pass Begränsad återkoppling  
Resource Resurs Resurssi
Responsive Responsiv Reagoiva
Re-start Omstart Uudelleen aloitus
Retrospective Retrospektiv Takautuva
Rewording Omformulering Uudelleen muotoilu
Round,
Cycle
Runda,
Cykel
 
Rush-through Rusning, Uppsnabbat tal Ryntäys
S   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Scope Omfång Vaikutusala, Ulottuvuus
Second pair part Andraled Jälkijäsen
Selection restriction Selektionsrestriktion Valintarajoitus
Self-initiated repair Själv-initierad reparation itsealoitettu korjaus
Self-repair Självreparation Itsekorjaus
Self-select(ion) Självval Itsevalinta
Self talk Självriktat tal Itseenkohdistuva puhe
Sentence Mening,
Komplex mening
Lause,
Yhdyslause
Sequence Sekvens Sekvenssi
Sequental implicativity Sekventiell implikativitet Sekventiaalinen asema Implikaatio
Sequential organization
-preface sequence
-telling sequence
-response sequence
Sekventiell organisation
-försekvens/inledande sekv.
-berättande sekvens
-responssekvens
Sekventiaalinen kerrontajäsennys
-johdantosekvenssi
-kerrontasekvenssi
-vastaanottosekvenssi
Setting Omgivning,
Inramning
Puitteet
Side sequence,
Pushdown stack structure,
Digressive subgame
Sidosekvens Sivujakso
Situated description Situerad beskrivning  
Smooth transition Smidig övergång Sulava siirtymä
Social activity Social verksamhet Sosiaalinen toiminta
Social cognition Social kognition  
Social encounter Socialt möte  
Social practice Social praktik Käytänne
Softener Förmildrande uttryck Pehmennin
Soliciting move Begärande drag  
Speaker Talare Puhuja
Speaker selection Talarselektion/-nominering Puhujan valinta
Speakership
-pro tem speakership
-standard speakership
Talarstatus
-pro tem-talarstatus (tillfällig)
-standardtalarstatus
Puhujan status, puhujuus
Speech activity   Puhetoiminto
Speech event   Puhetilanne
Speech-exchange system Talutvecklingssystem Vuorottelusysteemi
Split addressivity Delad adressivitet Jaettu
Story preface Historie-annonsering Etiäinen
Summons Anrop Kutsu
Super structure Superstruktur  
Surface style   Pintataso
Syntax Syntax Syntaksi
T   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Tag Påhäng Liite
Tag question Påhängsfråga,
Frågepåhäng
Liitekysymys
Kysymysliite
Target Mål Kohde
Tellability Värd/möjlig att berätta Kerrottavuus
Terminal onset Avslutningsorienterad talstart Lopetukseen orientoituminen
Third position repair Tredjepositionsreparation  
Third turn repair Tredjetursreparation  
Three-part list Tredelad lista  
Timing Timing,
Tajming
Ajoitus
Token Element, Markör  
Token agreement Symbolisk markör för enighet Näennäinen samanmielisyys
Topic Topik,
Ämne
Topiikki,
Puheenaihe
Topicalisation Topikalisering Topikalisointi
Touched off    
Trail(e)-off Att ge upp turen villkorligt  
Transcription Transkription Transkriptio, litteraatio
Transition relevance place, (TRP) Turbytesplats (TBP)
Responspunkt
Vuorojen välinen siirtymätila
Transition space Övergångsområde  
Trigger Utlösare    Laukaisija
Trouble source Problemkälla Ongelmavuoro, -kohta
Try-marking    
Turn Tur Vuoro
Turn-allocation Turtilldelning Vuoronjako
Turn-construction Turkonstruktion Vuorottelujäsennys
Turn-constructional component Turkonstruktionskomponent Vuorottelujäsennyskomponentti
Turn construction middle Turkonstruktionskärna  
Turn-constructional unit, (TCU) Turkonstruktionsenhet, (TKE) Vuoron rakenneyksikkö
Turn-taking Turtagning Vuorottelu
Turn transition Turbyte,
Turskifte,
Turövergång
Vuoronvaihto
Two-part conversation,
Dyad
Tvåpartssamtal,
Dyad
Kahdenkeskinen keskustelu
U   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Unmarked next position Omarkerad nästa position  
Utterance,
Sentence,
Locution
Meningsenhet,
Yttrande
Lausuma
V, W   [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW]
Variability Variabilitet Variabiliteetti, muuntelu, vaihtelevuus
Whispering voice Viskande stämma Kuiskaava ääni
Word search Ordsökning Sanahaku 
Termbank
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén