Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 


Bibliografier

Nordisk bibliografi
Den nordiska bliografin omfattar 216 titlar (9 januari 2001) inom ämnesområdet samtalsspråkets grammatik i de nordiska språken (svenska, finska, danska, norska och isländska). Bibliografin kommer att utökas successivt, framförallt med titlar som behandlar danska och norska. Bibliografin har satts samman av Henric Bagerius, Mats Eriksson, Kristina Ohlander och Karin Ridell, Uppsala.Klicka i alfabetet för att komma till önskad begynnelsebokstav.

A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö


Klicka på den blå kulan lila kula  bredvid bokstaven för att komma tillbaka till alfabetsmenyn.

A
Abelin, Åsa, Gadelii, Erland & Löfström, Jonas, 1981: Om modalitet i talspråk. (Rapporter från Språkdata 16.) Göteborg.
Adelswärd, Viveka, 1996: "Plötsligt står där en älg" -om historiskt presens i berättelser  I: Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen, Institutionen för nordiska språk, Uppsala, 3-11.
Ahrenberg, L, 1987: Interrogative structures of Swedish. Aspects of the relation between grammar and speech acts. (RUUL 15. Reports from UppsalaUniversity. Department of linguistics 15 1987) Uppsala.
Aijmer, Karin, 1977: Partiklarna ju och väl. I: Nysvenska studier 57, 205-216.
Aijmer, Karin, 1979: Några talaktsfunktioner hos adverb i svenskan.I: Svenskans beskrivning 11, 5-22.
Aijmer, Karin, 1984a: Bruket av preteritum som fatisk markör. I: Nils Jörgensen (ed.), Svenskans beskrivning 14. Lund 1983. Lund, 46-52.
Aijmer, Karin, 1984b: 'Gärna' in Swedish. I: K. Ringgaard & V. Sørensen (eds.), The nordic languages and modern linguitsics5. Proceedings of the fifth international confeerence of Nordic languages and modern linguistics in Århus 27/6-1/7 1983. Århus, 167-176.
Aijmer, Karin, 1985a: Vad man ej klart kan säga - om vaghetsmarkörer i svenskan. I: Sture Allén et al. (eds.), Svenskans beskrivning 15. Förhandlingar vid Sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Göteborg den 11-12 oktober 1985. Göteborg, 107-117.
Aijmer, Karin, 1996b: Swedish modal particles in a contrastive perspective. Language Sciences, Vol.18 (1-2): 393-427.
Aijmer, Karin, 1997: Epistemic modality as a discourse phenomenon - a Swedish-English cross-language perspective. I: U. Fries, V. Müller, & P. Schneider (eds.), From Ælfric to the New York Times. Studies in English Corpus Lingustics. 215-27. Amsterdam: Rodopi.
Aijmer, Karin, 1988: 'Tyck inte så mycket' - om användningen av verbet tycka. I: Svenskans bekrivning 16, vol. 1, 76-88.
Allwood, Jens, 1976: Linguistic communication as action and cooperation. A study in pragmatics. Göteborg.
Allwood, Jens, 1988: Om det svenska systemet för språklig återkoppling. I: Per Linell et al. (eds.), Svenskans beskrivning 16. Förhandlingar vid Sammankomsten för att dryfta svenskans beskrivning. Linköping den 22-23 oktober 1987. (SIC 21. University of Linköping. Studies in Communication) Linköping. Vol.1, 89-106.
Allwood, Jens, 1993: Feedback and language acquisition. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 68. University of Gothenburg. Göteborg.
Allwood, Jens, 1994: Om dialogreglering. I: Nils Jörgensen, Christer Platzack & Jan Svensson (eds.), Språkbruk, grammatik och språkförändring:Festskrift till Ulf Teleman. Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Lund, 3-13.
Allwood, Jens, Nivre, Joakim & Ahlsén, Elisabeth, 1991: On the semantics and pragmatics of linguistic feedback. (Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 64.) Göteborg.
Allwood, Jens, Nivre, Joakim & Ahlsén, Elisabeth, 1992: On the semantics and pragmatics of linguistic feedback. I: Journal of Semantics 9, 1-26.
Allwood, Jens, Nivre, Joakim & Ahlsén, Elisabeth, 1990: Speech management - on the nonwritten life of speech. I: Nordic Journal of Linguistics 13:1, 3-48.
Andersson, Erik, 1992: Om konstruktionsväxling: varför säga det annorlunda? I: Nordens språk i Baltikum. Konferanse for lærereog sendelektorer ved baltiske universiteter. Riga 26.-30. November 1991. (Nordisk språksekretariat. Rapport 18.) Oslo, 35-60.
Andersson, Lars-Gunnar, 1976: Talaktsadverbial. I: Nysvenska studier 55?56, 25-46.
Andersson, Lars-Gunnar, 1987: Talets signalord. I: Ulf Teleman (ed.), Grammatik på villovägar. (Skrifter utgivna av svenska språknämnden73.) Stockholm, 12-20.
Anward, Jan, 1980: Från yttrandeplanering till social struktur. I: Lingvistiska perspektiv, 15-56.
Anward, Jan, 1983: Språkbruk och språkutveckling i skolan. Lund.
Anward, Jan, 1986: Emotive expressions. I: Östen Dahl (ed.), Papers from the Ninth Scandinavian Conference of Linguistics. Stockholm, January 9-11, 1986. Stockholm, 39-52.
Anward, Jan, 1993: How Accents Mean. I: Fonetik 93. Papers from the Seventh Swedish Phonetics Conference. (RUUL 23.) Uppsala: Department of Linguistics. Uppsala University, 77-80.
Anward, Jan, 1996: Om språkets roll i olika skeden av livet [On the role of language in different stages of life]. I: M.Thelander m.fl. (utg.), Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 43-53.
Anward, Jan, 1997: Parameters of Institutional Discourse. I: B-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), The Construction of Professional Discourse, London: Longmans, 127-150.
Aronson, B, 1970: Olika slag av genitivkonstruktioner i vardagligt talspråk. (FUMS rapport nr 11), Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

B
Berg, T, 1978: Provinsialismer i gymnasisters språk. En undersökning av regionala och dialektala varienters frekvenser i Luleå. (Stadsmåli över Norrland 14.) Umeå.
Bergman, G, 1942: Sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket. I: Arkiv för nordisk filologi 56, 125-1250.
Bergman, G, 1952: Nordliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket. I: Arkiv för nordisk filologi 66 (1951), 131-215.
Bredvad-Jensen, A.-C, 1980: An intonation-oriented description of questions in Swedish . I: E. Hovdhaugen (ed.), The Nordic Languages and Modern Linguistics4. Proceedings of the Fourth Inernational conference on Nordic and general Linguistics in Oslo 1980. Oslo-Bergen-Tromsö, 233-241.
Bredvad-Jensen, A.-C, 1981: Tonal intonation between attitude and grammar. I: T. Fretheim (ed.), Nordic Prosody II. Papers from a symposium. Trondheim,51-62.
Bruce, Gösta, 1981: Om prosodisk koppling i svenska. I: S. Fries & C.-C. Elert (eds.), Svenskans beskrivning 12. Förhandlingarvid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 12. Umeå 1980. (Acta Universitatis Umensis. Umeåstudies in the humanities. 37.) Umeå, 64-78.
Bruce, Gösta, 1994: Prosodisk strukturering i dialog. I: Holmberg, Anders & Larsson, Kent (eds.), Svenskans beskrivning 20. Förhandlingarvid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Umeå den 2?3 december 1993. Lund University Press. Lund, 9-23.
Bruce, Gösta & Touati, Paul, 1990: On the analysis of prosody in spontaneous dialogue. I: Working Papers 36. Lund University, Departmentof Linguistics. Lund, 37-55.

C
Chrystal, Judith-Anne & Ekvall, U, 1992: Kan du skicka på saltet? Några synpunkter på . I: S. Hellberget al. (eds.) Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992.Lund University Press. Lund, 101-110.

D
Danielsson, L, 1977: Om modala hjälpverb i ett socialt varierat talspråksmaterial. I: Bengt Loman (ed.), Språk och samhälle3. Social variation i talspråkets syntax. Lund, 181-194.

E
Einarsson, Jan, 1971: Sammanträdet som talsituation. Lund.
Einarsson, Jan, 1978: Talad och skriven svenska. Sociolingvistiska studier. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap C9.). Lund.
Eliasson, S, 1975: On the issue of directionality. I: Karl-Hampus Dahlstedt (ed.), The Nordic languages and modern linguistics 2. Proceedings of thesecond International conference on Nordic and general Linguistics. University of Umeå. June 14?19, 1973. Stockholm, 421-445.
Eliasson, S. 1979: A bibliography of Swedish contrastive Linguistics and error analysis. I: Nordic Journal of Linguistics 2:2, 123-149
Engdahl, Elisabet, 1985: Interpreting questions. I: D.R. Dowty, L. Karttunen & A.M. Zwicky (eds.), Natural language parsing. (Studiesin natural language processing.) Cambridge, 67-93.
Engdahl, Elisabet, 1985: Constituent questions. The syntax and semantics of questions with reference to Swedish. (Studies in linguistics and philosophy27.) Dordrecht.
Engdahl, Elisabet, 1980: The syntax and semantics of questions in Swedish. Ann Arbor.
Eriksson, I, 1969: Pronomenbruket i några inspelningar av Eskilstuna stadsspråk. (FUMS rapport nr 5.) Uppsala.
Eriksson, Mats, 1988: Ju, väl, , va, alltså. En undersökning av talaktsadverbial i stockholmskt talspråk.I: Studier i Stockhomsspråk 1. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 26.) Stockholm, 75-120.
Eriksson, Mats, 1992: Ett fall av grammatikalisering i modern svenska: ba i ungdomars talspråk. (SoLiD nr 1, FUMS rapport nr 166.) UppsalaUniversity. Uppsala.
Eriksson, Mats, 1993: Användningen av partikeln ba i ungdomars berättelser - ett fall av pågående grammatikalisering.I: L. Wollin (ed.), Studier i svensk språkhistoria 3. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 34.) Uppsala, 85-98.
Eriksson, Mats, 1995: A case of grammaticalisation in modern Swedish: the use of ba in adolescent speech. I: Language Sciences 17:1, 19-48.
Eriksson, Mats, 2001 (u.u.): "Ta bort den där så kan ja ta den här ja" - om den sociala grunden för valet av demonstrativa former. I: Post Scriptum. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 77-88.
Erman, Britt & Kotsinas, Ulla-Britt, 1993: Pragmaticalization: the case of ba' and you know. I: Studier i modern språkvetenskap.(Acta Universitatis Stockholmiensis, New Series 10.) Almqvist & Wiksell. Stockholm, 76-93.
Etelämäki, Marja, 1996: Keskustelu tarkoitteesta kamerataiteen oppitunnilla - ja pronominit tuo, se, tämä [Discussing a referent in a photographic art class - and the pronouns tuo 'that', se 'that', tämä 'this']. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

F
Ford, Cecilia E. & Johannes Wagner (eds.), 1996: Interaction-Based Studies of Language. Special issue of Pragmatics.
Franzén, B. & Nilsson, L, 1974: Fundamentfältet i informellt talspråk. (FUMS rapport nr 36.) Uppsala.
Fremer, Maria, 1999: Du som generisk referens i samtal. I: Lars-Gunnar Andersson et al., Svenskans beskrivning 23. Förhandlingar vid tjugotredjesammankomsten för svenskans beskrivning. Göteborg den 15?16 maj 1998. Lund University Press. Lund, 116-124.
Fremer, Maria, u.u.: Va e du då - generiskt du hos ungdomar och vuxna talare. Utkommer i Ulla-Britt Kotsinas & Anna-Brita Stenström(eds.), Typiska drag i dagens ungdomsspråk.
Fremer, Maria, 1996: Personlig referens i servicesituationer: svenska och finska samtal från Helsingfors, Stockholm och Uppsala i en jämförande analys. [Personal reference in service encounters: a comparative analysis of Swedish and Finnish conversations from Helsinki, Stockholm and Uppsala.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.
Fremer, Maria, 1997: Indirekt personlig referens i servicesamtal. [Indirect personal refence in service encounters.] I: Saara Haapamäki (red.), Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3, 51-63.
Fremer, Maria, 1998: Så va ja helt @UÄ::::@. Dramatiserade sekvenser i ungdomssamtal. [Dramatized sequences in conversations between young people.] I: Hanna Lehti-Eklund, Merete Mazzarella & Mirja Saari (red.), Samtalsstudier, 57-70.

G
Gadelii, Erland, 1993: Några observationer angående deiktiska uttryck i tal och skrift. (Gothenburg Papers in Theoretical LinguisticsS 19.) Göteborg.
Green-Vänttinen, Maria, 1993: och mm - uppbackningar i samtal. [ and mm-acknowledgement tokens in conversation.] Opublicerad licentiatavhandling i nordiska språk.
Green-Vänttinen, Maria, 1995: Uppbackningar i samtal ¾ funktion och frekvens. [Acknowledgement tokens in conversation-function and frequency.]  I: Jan Lindström & Mirja Saari (red.), Svenskan i Finland 3. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Ann-Marie Ivars och Mirja Saari B:16. SiF-rapport 3. Helsingfors, 77-93.
Green-Vänttinen, Maria, 1998: Ifyllnad i samtal. [Completion in conversation.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Ann-Marie Ivars och Mirja Saari B:19. Helsingfors, 71-80.
Green-Vänttinen, Maria, 1999: Icke-stödjande uppbackningar i samtal. [Disaffiliating acknowledgement tokens in conversation.] I: Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén & Lena Rogström (utg.), Svenskans beskrivning 23. Lund University Press. Lund, 125-133.
Gårding, E, 1979: Satsintonation i svenska. I: O. Josephsson, H. Strand & Margareta Westman (eds.), Svenskans beskrivning 11. Förhandlingarvid Sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 11. Stockholm 1978. Stockholms Universitet. Institiutionenför nordiska språk. Stockholm, 81-93.
Gårding, E. & House, D, 1985: Frasintonation, särskilt i svenska. I: Sture Allén et. al. (eds.) Svenskans beskrivning 15.Förhandlingar vid Sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Göteborg den 11-12 oktober 1985. Göteborg,205-221.

H
Hakulinen, Auli, 1987a: Eiköhän siit tullu ekonoomi siit tuli nii. Eräiden lausesulaumien tarkastelua [On some double bind sentences] I: Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii. Åbo Akademi. Åbo, 11-20.
Hakulinen, Auli, 1987b: Avoiding personal reference in Finnish. In: Jef Verschueren & Maria Bertucelli-Papi (eds.), The pragmatic perspective. Selected papers from the 1985 International pragmatics conference. John Benjamins. Amsterdam, 140-153.
Hakulinen, Auli, 1991: Kan man tala om en struktur i dialogen? I: Mats Thelander et al. (eds.), Svenskans beskrivning 18. Förhandlingar vid Artonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Uppsala den 25-26 oktober 1990. Uppsala, 63-74.
Hakulinen, Auli, 1993a: The grammar of opening routines. In: SKY 1993. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 15. Helsinki, 149-170.
Hakulinen, Auli, 1993b: Inandningen som kulturellt interaktionsfenomen [Inbreath as a cultural phenonemon in interaction]. In: A.M. Ivars et al. (eds.), Språk och social kontext. Department of Swedish, University of Helsinki Serie B:15, 49-67.
Hakulinen, Auli, 1995a: Keskustelun kielioppia [On the grammar of conversation]. In: Jan Rydman (ed.), Tutkimuksen etulinjassa [In the front line of research]. WSOY. Porvoo, 173-182.
Hakulinen, Auli, 1995b: Grammatiken och samtalet [Grammar and conversation]. In: A.-M. Londen & M. Sundman (eds.), Folkmålsstudier 36. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors, 169-184.
Hakulinen, Auli, 1998: The use of Finnish nyt as a discourse particle. In: Andreas H. Jucker & Yael Ziv (eds.), Discourse markers: Descriptions and theory. J. Benjamins. Amsterdam, 83-96.
Hakulinen, Auli & Saari, Mirja, 1995: Temporaalisesta adverbista diskurssipartikkeliksi. [From temporal adverb to discourse particle]. In: Virittäjä 99:4, 481-500. [Abstract in English]
Hakulinen, Auli & Saari, Mirja, 1998: Var finns månne Anja sen då? Om se(da)n och som motsvarigheter till finskans sit(ten) [On the particles se(da)n and as equivalents to Finnish sit(ten)]. In: A.-M. Ivars & M. Saari (eds.), Samtalsstudier [Studies in conversation]. Meddelanden för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:19, 81-96.
Hakulinen, Auli & Seppänen, Eeva-Leena, 1992: Finnish kato: from verb to particle. In: Journal of Pragmatics 18, 527-549.
Hakulinen, Auli & Sorjonen, Marja-Leena, 1986: Palautteen asema diskurssissa [The status of feedback forms in conversation]. In: Pentti Leino & Jyrki Kalliokoski (eds.), Kieli 1. Department of Finnish, University of Helsinki, 39-72.
Hakulinen, Auli & Sorjonen, Marja-Leena, 1989: Modaaliverbit spontaanissa keskustelussa [Modal verbs in spontaneous conversation]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 73-97.
Hamberg, Leena, 1991: Kiellon tyypit ja kieltoverbin paikka haastatteluvastauksissa [Types of negation and place of the negative verb in answers in interviews]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Hammermo, O, 1975: Relativsatser i talat språk. (FUMS rapport nr 42.) Uppsala.
Haugen, Einar, 1986: Negative reinforcement. Some thoughts on saying "No" in Scandinavian. I: Arkiv för nordisk filologi 101, 149-172.
Heikkinen, Satu, 1999: Olgan direktiivisistä ilmauksista: keskustelunanalyyttinen tapaustutkimus lapsen kielestä [Olga's directives: a conversation analytic case study of child language]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Helasvuo, Marja-Liisa, 1988: Subjekteina ja objekteina toimivat nominaalilausekkeet puhutussa suomessa [Noun phrases as subjects and objects in spoken Finnish]. Unpublished licentiate's thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Helasvuo, Marja-Liisa, 1991a: Syntaktiset rakenteet kertomuksen jäsentiminä [Syntactic structures as markers of story structure]. In: Virittäjä 95:1, 33-47. [Abstract in English]
Helasvuo, Marja-Liisa, 1991b: Velipojalta kuultua: kuinka aikamuodot jäsentävät kertomusta? [Tense as a structuring device in story-telling.] In: Lea Laitinen, Pirkko Nuolijärvi & Mirja Saari (eds.), Leikkauspiste [Intersection. Papers on language and people]. Finnish Literature Society. Helsinki, 77-86.
Helasvuo, Marja-Liisa, 1991c: Who said what? A study of tense variation in spoken Finnish narrative. In: Melvin J. Luthy (ed.), Studies in Finnish language and culture. Proceedings of the fourth conference on Finnish studies in North America. May 8-11, 1991. Indiana University, Bloomington. Council for instruction of Finnish for foreigners. Ministry of education, Helsinki.
Helasvuo, Marja-Liisa, 1996: A discourse perspective on the grammaticization of the partitive case in Finnish. In: Timo Haukioja, Marja-Liisa Helasvuo & Elise Kärkkäinen (eds.), SKY 1996. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 18. Helsinki, 7-35.
Helasvuo, Marja-Liisa, 1997a: When discourse becomes syntax: Noun phrases and clauses as emergent syntactic units in Finnish conversational discourse. Unpublished doctoral dissertation. Department of Linguistics, University of California, Santa Barbara. (Forthcoming in Studies in discourse and grammar. John Benjamins. Amsterdam.)
Helasvuo, Marja-Liisa, 1997b: Functions of case-marking vs. non-marking in conversational Finnish. In: Anne-Marie Simon-Vandenbergen, Kristin Davidse & Dirk Noël (eds.), Reconnecting language: Morphology and syntax in functional perspectives. (Current Issues in Linguistic Theory.) John Benjamins. Amsterdam.
Helasvuo, Marja-Liisa, 1997c: What can intonation tell us about constituency? Paper given at the Constituency and Discourse conference, University of California Santa Barbarassa, May 1997. (http://www.helsinki.fi/hum/skl/Helasvuo.html)
Hellberg, S, 1985: Scandinavian sentence-types. (Färsk forsk 9.) Göteborg.
Hellberg, S, 1990: Uppmaningarnas syntax och direktiva satsers betydelse. I: Svenskans beskrivning. 17, 21-37.
Henrichsen, Peter Juel, 1998: Does the Sentence Exist? Do We Need It?. In: X. Arrazola et al. (eds.): Discourse, Interaction, and Communication. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers. 1-24.
Henrichsen, Peter Juel, 1996: Det Inkrementelle Leksikon - interaktionen som diskursens ordnende princip. [The Incremental Lexicon - interaction as the basic orderliness in discourse]. Tietgen prize thesis. Copenhagen: Copenhagen University Press. 210 p.
Hilmisdóttir, Helga, 1999: Þa er alveg geðveikt sko. En funktionell analys av den isländska diskurspartikeln sko.Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Hofvendahl, Johan. 2000. Flerledade frågor i institutionella samtal. Magisteruppsats från tema K, Linköping. Holm, Gösta, 1960: Hjälpverbet ha i bildat talspråk. Språkforskning i grammofonarkivet. I: Nysvenska studier 39, 83-93.
Holm, Gösta, 1964: Talspråkssyntax. I: Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskansbeskrivning I, 30-45.
Holm, Gösta, (utg.), 1967: Svenskt talspråk. Lund.
Hyltenstam, K, 1976: Ordföljd och meningsbyggnad. I: Eva Gårding (ed.), Kontrastiv fonetik och syntax med svenska i centrum, 86-118.

I
Ivars, A.-M, 1993: -konstruktionen i finlandssvenskt talspråk. I: A.-M. Ivars et al. (red.), Språk och social kontext. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordiska litteratur vid Helsingfors universitet. B 15.) Helsingfors, 229-241.
Ivarsson, M, 1993:Varför utelämnas adjektivets bestämda artikel? Några iakttagelser och reflexioner tilll belysning av enaktuell språkfråga. I: Nysvenska studier 13, 189-220.

J
Jörgensen, Nils, 1971: Svensk verbsyntax - en bibliografisk översikt. (Meddelanden från avdelningen för tillämpad nordisk språkvetenskapvid Lunds universitet 5.) Lund.
Jörgensen, Nils, 1976: Meningsbyggnaden i talad svenska. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap C7.) Lund.
Jörgensen, Nils, 1978: Underordnade satser och fraser i talad svenska. Funktion och byggnad. (Lundastudier i nordisk språkvetenskapC10.) Lund.
Jörgensen, Nils & Svensson, Jan, 1977: Etermedias nyhetsspråk 1. Några syntaktiska drag. (Lundastudier i nordisk språkvetenskapC8.) Lund.

K
Kalliokoski, Jyrki, 1989: Ja. Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö [Coordination and the use of coordinating conjunction in Finnish]. I: Finnish Literature Society. Helsinki. [Abstract in English]
Kangasharju, Helena, 1989: Word repetition as an interactional phenomenon. In: Jussi Niemi (ed.), Papers from the 11th Scandinavian conference of linguistics, Vol. 2. University of Joensuu, 346-355.
Kangasharju, Helena, 1998: Kielentutkimuksen ja keskustelunanalyysin suhteesta [On the relationship of linguistics and conversation analysis]. Lectio Praecursoria. In: Virittäjä 102, 407-412.
Kangasharju, Helena, 1999: Response particle mm in multiperson disagreements. In: Conference proceedings, 17th Scandinavian conference of linguistics, Odense University.
Kankaanpää, Salli, 1989: Vastakysymysten käyttö keskustelussa [Counter questions in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Klintborg, Staffan, 1996: Linkers, fillers, tags and flags - code-switching of conjunctions and conversational signals among American Swedes. I: P.S. Ureland & I. Clarkson (red.), Language contact across the North Atlantic. Max Niemeyer Verlag. Tübingen, 199-215.
Kunelius, Sirja, 1998: Niinku-partikkeli keskustelussa [The particle niinku in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Kuure, Olli & Sandbäck, Ann-Margret, 1991: Lingvistiska och kulturspecifika drag i sverigefinska ungdomars talade språk. I: Sigurðsson,Halldór Ármann (ed.), Papers from the XII Scandinavian Conference of Linguistics. Linguistic Institute, University of Iceland. Reykjavík, 194-204.
Källgren,G, 1982: Ämnesväxlare/ämnesinledare i talad och skriven svenska. I: Wolfgang Koch, Christer Platzack & GunnelTottie (eds.), Textstrategier i tal och skrift. (Acta Universitatis Lundensis. Sectio I Theologica Juridica Humaniora 38.) Almqvist & Wiksell. Stockholm, 152-170.
Kärkkäinen, Elise, 1998: The marking and interactional functions of epistemic stance in American English conversational discourse. Unpublished doctoral dissertation. Department of Linguistics, University of California, Santa Barbara.

L
Larsson, K, 1994: Prepositioner på glid. I: Nils Jörgensen, Christer Platzack & Jan Svensson (eds.), Språkbruk, grammatikoch språkförändring: Festskrift till Ulf Teleman. Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Lund, 299-307.
Laureys, G, 1977: Adverbialet som parameter för situationell språkvariation. I: Nysvenska studier 57, 162-177.
Laury, Ritva, 1995: On the grammaticization of the definite article se in spoken Finnish. In: Henning Andersen (ed.), Historical Linguistics 1993. (CILT 124.) John Benjamins. Amsterdam, 239-250.
Laury, Ritva, 1996a: Conversational use and basic meaning of Finnish demonstratives. In: Adele Goldberg (ed.), Conceptual structure, discourse and language. CSLI. Stanford, 303-319.
Laury, Ritva, 1996b: Sen kategoriasta -- onko suomessa jo artikkeli? [Regarding the category of se: Does Finnish have an article yet?] In: Virittäjä 100:2, 162-181. [Abstract in English]
Laury, Ritva. 1996c: Pronouns and adverbs, figure and ground: The local case forms and locative forms of the Finnish demonstratives in spoken discourse. In: Timo Haukioja, Marja-Liisa Helasvuo & Elise Kärkkäinen (eds.), SKY 1996. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 18. Helsinki, 65-92.
Laury, Ritva, 1997: Demonstratives in Interaction: The emergence of a definite article in Finnish. John Benjamins. Amsterdam.
Laury, Ritva, 1998: The case of the noun phrase in the Finnish adpositional phrase: A discourse-pragmatic account. In: Benjamin K. Bergen, Madelaine Plauché and Ashlee C. Bailey (eds.), Proceedings of the twenty-fourth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society. BLS. Berkeley, 150-160.
Lautamatti, Liisa, 1982: Coherence in Spoken and Written Discourse. NJL, vol. 5, 1982:2, s. 117-127.
Lehti-Eklund, Hanna, 1991: Iakttagelser av syntaxen i samtal. I: Mats Thelander et al. (eds.), Svenskans beskrivning 18. Förhandlingar vidArtonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Uppsala den 25-26 oktober 1990. Uppsala, 218-227.
Lehti-Eklund, Hanna, 1992: Användningen av partikeln nå i helsingforssvenska samtal. I: S. Hellberg et al. (eds.) Svenskans beskrivning19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 174-184.
Lehti-Eklund, Hanna, 1993: Användningen av då i historiskt och nusvenskt perspektiv. [The use of då in a historical and modern Swedish perspective.] I: Ann-Marie Ivars m. fl. (red.), Språk och social kontext. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur B:15. Helsingfors, 29-48.
Lehti-Eklund, Hanna, 1997: alltså som diskurspartikel. [alltså as a discourse particle.] I: Haapamäki, S. (red.), Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3. SiF-rapport 4. Åbo, 75-83.
Lehtinen, Esa, 1997: Episteemisyys, yksilö ja yhteisö: Eräiden modaali-ilmausten pragmatiikkaa [Epistemics, the individual and community: The pragmatics of certain modal expressions]. In: Virittäjä 101:2, 233-250. [Abstract in English]
Lilius, Pirkko, 1990: Meningsfragment eller lösa fundament? I: Erik Andersson & M. Sundman (eds.), Svenskans beskrivning 17. Förhandlingarvid Sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Åbo den 18-19 maj 1989. Åbo AcademyPress. Åbo, 185-192.
Liljestrand, Birger, 1987a: Fri indirekt anföring (fri att-sats). I: Birger Liljestrand, Talspråk och prosadialog. Tre specialstudierav B. Liljestrand. (Nordsvenska. Skrifter utgivna av Institutionen för Nordiska språk vid Umeå universitet 4.) Umeå, 51-85.
Liljestrand, Birger, 1987b: Hälsningsfraser. I: Birger Liljestrand, Talspråk och prosadialog. Tre specialstudier av B. Liljestrand. (Nordsvenska.Skrifter utgivna av Institutionen för Nordiska språk vid Umeå universitet 4.) Umeå, 86-106.
Lindberg, E, 1977: Ett par talspecifika asyndetiska sekvenser. I: MINS 2. Stockholm, 113-124.
Lind, Marianne 1994: Pragmatiske partikler i diskursanalytisk perspektiv: jo, altså, vel, nå og da i et norsk talemålsmateriale. [Pragmatic particles in a discourse analytic perspective: jo, altså, vel, nå and da in a corpus of Norwegian spoken language]. Unpublished master's thesis, University of Oslo: Department of Scandinavian Studies and Comparative Literature.
Lind, Marianne 1996: Pragmatiske partikler i diskursanalytisk perspektiv. Bruken av partikkelen jo i et norsk talemålsmateriale. [Pragmatic particles in a discourse analytic perspective. The use of jo in a corpus of Norwegian spoken language]. I: K. Ottósson, R. Fjeld & A. Torp (eds.), The nordic languages and modern linguistics 9. Oslo: Novus, 177-190.
Lindblad, I.-B, 1991: Attitydmarkörer i nyhetsspråk. En studie i nyhetsrapporteringen efter Tjernobylolyckan. I: Mats Thelander et al. (eds.), Svenskans beskrivning 18. Förhandlingar vid Artonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Uppsala den 25-26 oktober 1990. Uppsala, 228-237.
Lindholm, Camilla. 1998: Hur e de me sömnen - Om bruket av en frågekonstruktion i läkar-patientsamtal. [On the use of the question format hur e de me X in doctor-patient interaction.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19, 139-146.
Lindström, Anna Karin, 1997: Designing social actions: grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation. PhD dissertation, UCLA.
Lindström, Anna, 1999: Language as social action. Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation. (Skrifter utgivna av Institutionenför nordiska språk vid Uppsala universitet 46.) Uppsala.
Lindström, Jan, 1996: Njae ... problem och problem. Om x och x-responser i svenskan. [On x-och-x responses in Swedish.] I: Ann-Marie Ivars et al. (utg.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press. Lund, 181-190.
Lindström, Jan, 1997: En fet snubbe? - Fet och fet. En dialog i fokus. I: Marianne Blomqvist (red.), Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:18, 169-173.
Lindström, Jan, 1998: Dillar å dillar å dallar. Treledad reduplikation i samtal och litteratur. [Three-parted reduplication in conversation and literature.] I: Hanna Lehti-Eklund, Merete Mazzarella & Mirja Saari (red.), Samtalsstudier, 147-154.
Lindström, Jan, 2000: Hälsning, tack, avsked. Artighetsfraser i institutionella samtal. I: Keski-Raasakka, Kyllikki & Söderholm, Pirjo (ed.), Svenskan i Finland 5. Svenska språket, Joensuu universitet. S. 139-149.
Lindström, Jan & Londen, Anne-Marie, 2001 (u.u.): men att de öppnades ju nog en helt ny värld för mej. Kombinationen men att - en ovårdad och onödig finlandssvensk variant? I: Svenskan i Finland 6, Vasa universitet.
Linell, Per, 1980: Om yttrandeplaneringens syntax: Några hypoteser och forskningsbehov.  In Benny Brodda & Gunnel Källgren.(eds.), Lingvistiska Perspektiv. Institutionen för lingvistik. Stockholm.
Linell, Per, 1981: Svenska anakoluter. I: S. Fries & C.-C. Elert (eds.), Svenskans beskrivning 12. Förhandlingar vid Sammankomst föratt dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 12. Umeå 1980. (Acta Universitatis Umensis. Umeå studies in the humanities. 37.) Umeå, 173-184.
Linell, Per, 1982: The Written Language Bias in Linguistics. (SIC 2). (Linköping: Tema Kommunikation).
Linell, Per, 1982: Speech Errors and the Grammatical Planning of Utterances. I: Wolfgang Koch, Christer Platzack & Gunnel Tottie (eds.), Textstrategieri tal och skrift. (Acta Universitatis Lundensis. Sectio I Theologica Juridica Humaniora 38.) Almqvist & Wiksell. Stockholm, 134-151.
Linell, Per, 1994: Grammatikerspråket och den asociale grammatikern. I: Nils Jörgensen, Christer Platzack & Jan Svensson (eds.), Språkbruk,grammatik och språkförändring: Festskrift till Ulf Teleman. Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Lund, 183-188.
Linell, Per, 1990: Samtalets praktik och talspråkets grammatik. I: E. Andersson & M. Sundman, Svenskans beskrivning 17, Åbo den18-19 maj 1989. Åbo Academy Press, Åbo, 39-55.
Linell, Per, 1993: Perspektiv på språk inom och utanför lingvistiken. I: A.-M. Ivars et al. (eds.), Språk och social kontext.(Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur B 15.) Institutionen för nordiska språk ochnordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Helsingfors, 7-19.
Linell, Per & Gustavsson, L, 1987: Initiativ och respons. Om dialogens dynamik, dominans och koherens. (SIC 15, 1987. University of Linköping.Studies in Communication.) Linköping.
Loman, Bengt & Jörgensen, Nils, 1971: Manual för analys och beskrivning av makrosyntagmer. Lund.
Londen, Anne-Marie, 1991: 'Sori nu att ja här i snagkön talar svenska'. Om direkta citat i samtal. I: S. Fries, R. Hedquist& K. Larsson (eds.), Stilistik och finlandssvenska. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand de 25 juni 1991 (Nordsvenska. Skrifterutgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet 8.) Umeå, 112-125.
Londen, Anne-Marie, 1997: Då e man ju fri liksom. Om användningen av partikeln liksom i ett finlandssvenskt radiosamtal. [On the use of the particle liksom in a Finland Swedish radio conversation.] I: Saara Haapamäki (red.), Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3, 101-118.
Lundin, B, 1988 (1987): Bisatser i små barns språk. En analys av fem barns första bisatser. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A39.) (2 uppl.) Lund.
Löfström, Jonas, 1988: Repliker utan gränser. Till studiet av syntaktisk struktur i samtal. Göteborg.

M
Molde, Bertil, 1971: Dom och andra talspråksformer. I: Språkvård 1971:2, 14-16.

N
Nielsen, Mie Femø, 1999: Grundbegreber i nyere samtaleanalyse. [Basic terminology in modern analysis of conversation]. In: NyS, 25. Copenhagen: Dansklærerforeningen. 9-55.
Nordberg, Bengt, 1985 (1977): "Har du Dahlstedt ligger på nattduksbordet?" En syntaktisk egendomlighet i mellansvenskt talspråk.I: Bengt Nordberg, Det mångskiftande språket (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 14.) Malmö, 50-74.
Nordberg, Bengt, 1986: The use of onomatopoeia in the conversational style of adolescents. (FUMS rapport nr 132.) Uppsala universitet, FUMS. Uppsala.
Nordberg, Bengt, 1987: The use of onomatopoeia in the conversational style of adolescents. I: Lilius, Pirkko & Saari, Mirja (eds.), TheNordic Languages and Modern Linguistics 6. Proceedings of the Sixth International conference on Nordic and general Linguistics in Helsinki, August 18-221986. Helsinki University Press. Helsinki, 265-288.
Nordberg, Bengt, 1992: Onomatopoetiska uttryck och ungdomars samtalsstil. I: S. Strömquist (ed.), Tal och samtal. Studentlitteratur. Lund, 150-176.
Nordenstam, Kerstin, 1988: Avbrott och stödsignaler hos kvinnor och män. I: Per Linell et al. (eds.), Svenskans beskrivning 16. Förhandlingarvid Sammankomst för att dryfta svenskans beskrivning. Linköping den 22-23 oktober 1987. (SIC 21. University of Linköping. Studies in Communication) Linköping. vol. 2, 386-400.
Nordenstam, Kerstin, 1989: Tag questions och dylika påhäng i svenska samtal. (Färsk Forsk 14.) Göteborg.
Nordenstam, Kerstin, 1990: Om va och vet du i privatsamtal. I: Erik Andersson & M. Sundman, Svenskans beskrivning 17. Förhandlingar vid Sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Åbo den 18-19 maj 1989. Åbo Academy Press. Åbo, 245-255.
Normann Jørgensen, Jens & Kristensen, Kjeld, 1994: Moderne sjællandsk. En undersøgelse af unge sjællenderes talesprog. C.A.Reitzel. København.
Nuolijärvi, Pirkko, 1992: Question design in a therapeutic conversation. In: Jussi Niemi (ed.), Papers from the eighteenth Finnish conference of linguistics. Studies in Languages 24. University of Joensuu, Faculty of Arts, 181-191.
Nyholm, L, 1981: Vårdat talspråk - variationsmönster i Helsingfors. I: S. Fries & C.-C. Elert (eds.), Svenskans beskrivning 12. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 12. Umeå 1980. (Acta Universitatis Umensis. Umeå studies in the humanities. 37.) Umeå, 193-202.
Nyström, I, 1993: Informationsstruktur och grammatisk struktur på kollisionskurs. Några synpunkter på ordföljdsproblem i finlandssvenskan. I: A.-M. Ivars et al. (red.), Språk och social kontext. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordiska litteratur vid Helsingfors universitet. B 15.) Helsingfors, 191-204.

O
Ohlander, S, 1983: "Förslag typ löntagarfonder" - om ett nytt språkbruk i dagens svenska. I: Språkvård 1983:1, 21-30.
Ohlander, S, 1985: "Snälla ta med brickan!" Om ett nytt uttryck för hövlighet i svenskan. I: Språkvård 1985:3, 4-15.

P
Philips, G, 1979: Notes on deixis and the definite article in English and Swedish. I: Kontrastiv lingvistik och sekundärspråksforskning, 79-85.
Pitkänen, Päivi, 1994: Pronomenbruk i samtal. [The use of pronouns in conversation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.
Platzack, Christer, 1979: Uppmaningar. Ett bidrag till beskrivningen av modus i svenskan. I: Lundastudier i nordiska språkvetenskap D10. Lund, 1-27.
Platzack, Christer, 1993: Satsfläta med att-sats-subjekt. I: A.-M. Ivars et al. (red.), Språk och social kontext. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordiska litteratur vid Helsingfors universitet. B 15.) Helsingfors, 153-167.
Platzack, S, 1982: Kontextens roll för val av språkform och den valda språkformens innebörd. I: Wolfgang Koch, Christer Platzack & Gunnel Tottie (eds.), Textstrategier i tal och skrift. (Acta Universitatis Lundensis. Sectio I Theologica Juridica Humaniora 38.) Almqvist & Wiksell. Stockholm, 171-190.

Q

R
Raevaara, Liisa, 1989: No - vuoronalkuinen partikkeli [No - a turn initial particle.]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 147-161.
Rantala-Ekholm, Kati, 1999: Kiekko liikkuu, kiekko liikkuu - jääkiekkovalmennuksen direktiiveistä [On directives in ice hockey coaching]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Raussi, Anne, 1992: Vuoronalkuinen et(tä) keskustelussa [Turn-initial et(tä) 'that' in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Reinhammar, V, 1980: Mera man har hemma, mera går det åt. I: Nysvenska studier 59-60 (1979-1980), 198?207.

S
Saari, Mirja, 1975: Talsvenska. En sociolingvistisk studie över syntaktiska drag i intervjusvar. Helsingfors.
Saari, Mirja, 1979: Om adverben ju, nog och väl. I: Festskrift till Björn Pettersson 29.12.1979. (Skrifter utgivna vid institutionen för filologi II vid Tammerfors Universitet, nordisk filologi. 4.) Tammerfors, 219-243.
Saari, Mirja, 1983: Avgränsningen av interjektionsmakrosyntagmer. I: Erik Andersson, Mirja Saari & P. Slotte (eds.), Struktur och variation. Festskrift till Bengt Loman 7.8.1983. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut 85.) Åbo, 309-319.
Saari, Mirja, 1984: Några pragmatiska partiklar i svenskt talspråk. I: Studier i nordisk filologi 65, 213-221.
Saari, Mirja, 1986: Jag menar. I: Mirja Saari, Anne-Marie Londen & K. Nilsson (red.), Xenia Hudeniana. En vänskrift tillägnad Lars Huldén på hans 60-årsdag 5.2.1986. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors Universitet. B 10.) Helsingfors, 329-337.
Saari, Mirja, 1994: Diskurspartiklar i socio-kulturell belysning. I: Nils Jörgensen, Christer Platzack & Jan Svensson (eds.), Språkbruk, grammatik och språkförändring: Festskrift till Ulf Teleman. Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Lund, 65-74.
Saari, Mirja, 1996: Det mångfunktionella nu i helsingforssvenskan. I: M. Reinhammar (ed.), Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Almqvist & Wiksell. Uppsala, 311-320. (Även i Svenska Landsmål 1995. Dialekt- och Folkminnesarkivet. Uppsala, 311-320.)
Saari, Mirja, 1997: "Men hörni den där Dallas orkar då gå". Om det finländska bruket av demonstrativt pronomen som markör för definithet. [On the Finnish use of the demonstrative pronoun as a marker of definiteness.] I: Marianne Blomqvist m.fl. (red.), Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet (NordHU) B:18. Helsingfors, 253-257.
Saari, Mirja & Auli Hakulinen, 1998: Var finns månne Anja sen då? Om se(da)n och som motsvarigheter till finskans sit(ten) i helsingforssvenska samtal. [On the correspondence between the Swedish particles se(da)n and and the Finnish sit(ten) in Swedish conversations in Helsinki.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Ann-Marie Ivars och Mirja Saari B:19. Helsingfors. S. 81-96.
Severinson, K, 1973: Emphatic verb phrasepreposing in Swedish. I: RUUL 2. Reports from Uppsala University. Department of linguistics 2 1973. Uppsala, 1-6.
Schönberg, Pamela 1999: Lyssnarbidrag i samtal. En analys av uppbackningarna i ett middagssamtal. [Listener contributions in conversation. An analysis of the response particles in a dinner conversation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.
Seppänen, Eeva-Leena, 1995: The pronouns tämä, tuo, hän ja se läsnäolijaan viittaamisen keinoina keskustelussa [The pronouns tämä, tuo, hän and se as ways of referring to a co-participant in conversation]. Unpublished licentiate's thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Seppänen, Eeva-Leena, 1996: Ways of referring to a knowing co-participant in Finnish conversation. In: Timo Haukioja, Marja-Liisa Helasvuo & Elisa Kärkkäinen (eds.), SKY 1996. Yearbook of the Linguistic Association of Finland. Helsinki, 135-176.
Seppänen, Eeva-Leena, 1998: Läsnäolon pronominit. Tämä, tuo, se ja hän viittaamassa keskustelun osallistujaan. [Pronouns of participation. The Finnish pronouns tämä, tuo, se and hän as devices for referring to co-participants in conversation]. Finnish Literature Society. Helsinki.
Sigurd, Bengt, 1983: Om jätte-, kalas- och andra förstärkningsprefix. I: Språkvård 1983:2, 7-16.
Sigurd, Bengt, 1984: Om Jaså, Bra, Precis och andra returord. I: Språkvård 1984:3, 3-8
Sigurd, Bengt, 1986: Ärligt talat och andra metakommentarer. I: Språkvård 1986:3, 5-17.
Skarbø, Marit 1997: Ja og nei - pragmatiske partikler eller svarord? En dialogisk analyse av ja og nei i et samtalemateriale. [Ja and nei - pragmatic particles or response words? A dialogical analysis of ja and nei in a corpus of conversations]. Master's thesis, University of Oslo, Dept. of Scandinavian Studies and Comparative Literature.
Skarbø, Marit 1999: 'Ja' og 'nei' som emneinnledere i samtale. ["Ja" and "nei" as topic introducers in conversation]. I: Norsk lingvistisk tidsskrift 17, 125-138.
Skovholt, Karianne 1997: Kooperative fullføringer i samtale. En analyse av kooperative fullføringers kommunikative funksjoner. [Cooperative completions in conversation. An analysis of the communicative functions of cooperative completions]. University of Oslo, Dept. of Scandinavian Studies and Comparative Literature.
Skovholt, Karianne 1999: Kooperative fullføringer i samtale. [Cooperative completions in conversation]. I: Norsk lingvistisk tidsskrift 17, 59-78.
Sorjonen, Marja-Leena, 1988: Mm ja joo - taustapalautettako vain? [Mm and joo - only backchanneling?]. In: Lea Laitinen (ed.), Isosuinen nainen [Big-mouthed woman]. Helsinki University Press. Helsinki, s. 209-231.
Sorjonen, Marja-Leena, 1989: Vuoronalkuiset konnektorit: mutta [Turn-initial connectors: mutta 'but']. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 162-176.
Sorjonen, Marja-Leena, 1996: On repeats and responses in Finnish conversations. In: Elinor Ochs, Emanuel A. Schegloff & Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar. Cambridge University Press. Cambridge, 277-327.
Sorjonen, Marja-Leena, 1997: Recipient activities: particles nii(n) and joo as responses in Finnish conversations. Unpublished doctoral dissertation. Department of TESL/Applied linguistics, University of California, Los Angeles.
Steensig, Jakob, (forthc.): Sprog i virkeligheden: Bidrag til en interaktionel lingvistik [Language in Reality: Contributions to an Interactional Linguistics]. Aarhus: Aarhus University Press.
Steensig, Jakob, (forthc.): Notes on turn construction methods in Danish and Turkish conversations. In: M. Selting, E. Couper-Kuhlen (eds.): Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: Benjamins.
Steensig, Jakob, 1998: Om fordi i forskellige sætningstyper i dansk talesprog. [About 'fordi' (Danish 'because') in different sentence types in spoken Danish]. In: K. Kristensen (ed.): Selskab for Nordisk Filologi København. Årsberetning [Society for Nordic Philology, Annual Report]. Copenhagen: Selskab for Nordisk Filologi. 179-192.
Steensig, Jakob, 1994: På tur i talens sprog - om syntaks og taleture i samtaler. [Touring in spoken language - on syntax and turns at talk in conversations]. In: NyS, 18. Copenhagen: Dansklærerforeningen. 63-83.
Steensig, Jakob, 1994: Nogle overvejelser om talesprogsgrammatik. [Some deliberations on a grammar of spoken language]. In: SPRÅU. Sprogvidenskabelige arbejdspapirer fra Aarhus Universitet, 1. Aarhus: Aarhus University Press. 25-43.
Steensig, Jakob, 1992: Kategorier til en kontrastiv samtaleanalyse - overgangssignaler i tyrkiske og danske samtaler [Categories for a contrastive conversation analysis - turn transition signals in Turkish and Danish conversations]. Aarhus: Dept. of Linguistics, University of Aarhus. Unpubl. M.A. thesis.
Svennevig, Jan, 1999: Innledning [Introduction] and Talespråket - mellom grammatikk og pragmatikk. [Spoken language - between grammar and pragmatics]. In: M. Engebretsen & J. Svennevig (eds.) Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på tale og skrift. Agder college.
Svensson, Jan, 1978: Nyheter, informationsstruktur och konversationspostulat. I: K. Gregersen (ed.), Papers from the fourth Scandinavian conference of linguistics. Hindsgavl, January 6-8, 1979. (Odense University studies in linguistics. 3.) Odense, 271-278.
Svensson, Jan, 1982: Textstrategier i nyhetsspråket. I: Wolfgang Koch, Christer Platzack & Gunnel Tottie (eds.), Textstrategier i tal och skrift. (Acta Universitatis Lundensis. Sectio I Theologica Juridica Humaniora 38.) Almqvist & Wiksell. Stockholm, 68-83.
Säämänen, Jutta, 1992: Studier i pragmatiska partiklar med särskild hänsyn till partikeln då. [Studies of pragmatic particles with special reference to the particle .] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

T
Tarvainen, Terhi, 1997: Demonstratiivipronominit radiohaastattelussa: tämä ja se NP.n määritteenä [Demonstrative pronouns in a radio interview: tämä 'this' and se 'that' as NP's determinants]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.
Teleman, Ulf, 1967: Bisatser i talad svenska. I: Svenskt talspråk, 160?203.
Teleman, Ulf, 1993: A - en bagatell. I: A.-M. Ivars et al. (red.), Språk och social kontext. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordiska litteratur vid Helsingfors universitet. B 15.) Helsingfors, 21-27.
Tingbrand, B, 1970: Supinum i Eskilstuna stadsspråk. I: Variantformer av 1:a, 2:a och 4:e konjugationerna. (FUMS rapport nr 12.) Uppsala.
Tingbrand, B, 1973: "Norge ha vi förresten vart ganska mycke i å åke, tittat". Om verbböjning i Eskilstunaspråket. (FUMS rapport nr 29.) Uppsala.
Torpo, Lotta, 1998: Aerobic-tuntien direktiivit [Directives in an aerobic class]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

U

V
Vilkuna, Maria, 1997: Into and out of the standard language: the particle ni in Finnish. In: Jenny Cheshire & Dieter Stein (eds.), Taming the vernacular. Longman. London, 51-67.

W
Wagner, Johannes, 1999: Two perspectives on syntactic analysis. In: M. Wysocka (ed.): On Language Theory and Practice, Vol 1. Kattowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego. 47-55.
Westman, Margareta, 1977: Flerledat fundament - typiskt för kanslistil och för talspråk? I: MINS 2. Stockholm, 199-208.
Wide, Camilla, 1998: Bruket av i isländska radiosamtal. [The use of in Icelandic radio conversations.] I: Hanna Lehti-Eklund, Merete Mazzarella & Mirja Saari (red.), Samtalsstudier, 244-254.
Wijk-Andersson, Elsie, 1977: Om placeringen av några vanliga adverb i bisatser. (FUMS rapport nr 56.) Uppsala.

Z
Zotov, Marja-Liisa, 1996: Användningen av partikeln i två ryskfinlandssvenska intervjuer. [The use of the particle in two Russian-Finland Swedish interviews.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Å

Ä

Ö
Östman, J.-O, 1979: Om svenskans talattitydsadverbial. I: O. Josephsson, H. Strand & Margareta Westman (eds.), Svenskans beskrivning 11. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 11. Stockholm 1978. Stockholms Universitet. Institiutionen för nordiska språk. Stockholm, 195-209.
 
Internationell bibliografi
Till sidans topp
Den internationella bibliografin innefattar 266 titlar (9 januari 2001) inom området samtalsspråkets grammatik som behandlar förhållanden i språk andra än de nordiska. Den har satts samman av Henric Bagerius, Mats Eriksson, Kristina Ohlander och Karin Ridell, Uppsala, och bygger delvis på Sandra Thompsons "Bibliography on interaction and grammar", Santa Barbara CA. Bibliografin uppdateras kontinuerligt. Klicka i alfabetet för att komma till önskad begynnelsebokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Klicka på den blå kulan lila kula  bredvid bokstaven för att komma tillbaka till alfabetsmenyn.

Användbara introduktioner till Conversation Analysis
Heritage, John, 1984: Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge: Polity Press.
Heritage, John, 1989: Current developments in conversation analysis. I: D. Roger and P. Bull, (eds.), Conversation: an interdisciplinary perspective, 21-36. Clevedon: Multilingual Matters.
Hutchby, Ian and Robin Wooflitt, 1998: Conversation analysis: principles, practices and applications. Cambridge: Polity Press.
Mey, Jacob, 1993: Pragmatics, chaps. 10-12. Oxford: Blackwell.
Nofsinger, Robert E, 1991: Everyday conversation. Thousand Oaks, CA: Sage.
Psathas, George, 1995: Conversation analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Schiffrin, Deborah, 1994: Approaches to discourse, chap. 7. Oxford: Blackwell
ten Have, Paul, 1999: Doing conversation analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

=============================================
 
lila kula A
Aijmer, Karin, 1985b: What happens at the end of our utterances? - The use of utterance final tags introduced by and and or. In: O. Togeby (ed.), Papers from the eighth Scandinavian conference of linguistics. Köpenhamn. Vol. 2, 366-389.
Aijmer, Karin, 1989: Themes and Tails: the Discourse Functions of Dislocated Elements. In: Nordic Journal of Linguistics 12:2. Oslo, 137-154.
Aijmer, Karin, 1990: Teaching spoken English. Proceedings from the Fourth Nordic Conference for English Studies, ed. by G. Caie et al. 383-397. Department of English, Copenhagen University.
Aijmer, Karin, 1991: English corpus linguistics. Studies in honour of Jan Svartvik, ed.by K. Aijmer and B. Altenberg. London:Longman.
Aijmer, Karin, 1992: Routines and patterns in English conversation. AFinla Yearbook, ed. by H. Nyyssönen, Oulu.
Aijmer, Karin, 1995: Do women apologize more than men? In: Melchers, G. and B. Warren, Studies in English linguistics Stockholm Studies in English. Stockholm.
Aijmer, Karin, 1996a: Conversational Routines in English -Convention and Creativity, London and New York: Longman.
Aijmer, Karin, 1996b: I think- an English modal particle. In: Swan, T. and O. J. Westvik, Modality in Germanic languages. Historical and comparative perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 1-47.
Aijmer, Karin, 1997: Epistemic modality as a discourse phenomenon - a Swedish-English cross-language perspective. In: Fries, U., Müller, V. & P. Schneider (eds), From Ælfric to the New York Times. Studies in English Corpus Lingustics. Amsterdam: Rodopi, 215-27.
Altenberg, Bengt, 1987: Prosodic patterns in spoken English: studies in the correlation between prosody and grammar. Lund: Lund University Press.
Altenberg, Bengt, 1987: Causal ordering strategies in English conversation. In: J. Monaghan (ed.), Grammar in the construction of texts, 50-64. London: Frances Pinter.
Andersen, Gisle, 1997a: 'They gave us these yeah, and they like wanna see like how we talk and all that'. The use of like and other discourse markers in London teenage speech. In: Ulla-Britt Kotsinas, A-M Karlsson & A-B Stenström (eds.), Ungdomsspråk i Norden. Stockholm, (MINS 43), 82-95.
Andersen, Gisle, 1997b: 'They like wanna see like how we talk and all that'. The use of like as a discourse marker in London teenage speech. In: M. Ljung (ed.), Corpus-based studies in English. Amsterdam: Rodopi.
Andersen, Gisle, 1998: The pragmatic marker like from a relevance-theoretic perspective. In: Jucker, Andreas H. & Yael Ziv (eds), Discourse markers: descriptions and theory. Amsterdam: John Benjamins, 147-170.
Andersen, Gisle, 1999: Pragmatic markers and sociolinguistic variation: a corpus-based study. Dr.art. thesis, University of Bergen.
Andersen, Gisle, 2000: The role of the pragmatic marker like in utterance interpretation. In: Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim (eds), Pragmatic markers and propositional attitude. Amsterdam: John Benjamins.
Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim (eds), 2000, Pragmatic markers and propositional attitude. Amsterdam: John Benjamins.
Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim, 2000: Introduction. In: Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim (eds.), Pragmatic markers and propositional attitude. Amsterdam: John Benjamins.
Ashby, William, 1981: The loss of the negative particle ne in French: a syntactic change in progress. Language 674-687.
Ashby, William, 1988: The syntax, pragmatics, and sociolinguistics of left- and right-dislocations in French. Lingua 76:203-229.
Ashby, William, 1992: The variable use of on versus tu/vous for indefinite reference in spoken French. Journal of French Language Studies 2: 135-157.
Ashby, William, 1994: An acoustic profile of right-dislocations in French. French language studies 4: 127-145.
Ashby, William and Paola Bentivoglio, 1993: Preferred argument structure in spoken French and Spanish. Language variation and change 5:61-76.
Ashby, William J. and Paola Bentivoglio, 1997: Strategies for introducing new referents into discourse: a comparative analysis of French and Spanish presentational structures. In: Robert M. Hammond and Marguerita G. MacDonald (eds.), Linguistic studies in honor of Bohdan Saciuk. West Lafayette, In: Learning Systems, Inc., 9-26.
Asmuß, Birte, 2000: hh bloss was hat das mit unserm proGRAMM zu tun. Om bloß som disjunktiv turindleder. [hh bloß what has this to do with the programme. On bloß as a disjunctive turninitiator]. In: MOVIN's publications, 1. Online publication: www.sdu.dk/hum/MOVIN/publindex.html.
Auer, Peter, 1992: The neverending sentence: rightward expansion in spoken language. In: Miklós Kontra and Tamás Váradi (eds.), Studies in spoken languages: English, German, Finno-Ugric, 41-59. Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.
Auer, Peter, 1996: On the prosody and syntax of turn-taking. In: Elizabeth Couper-Kuhlen and Margret Selting (eds.), Prosody and conversation, 57-100. Cambridge: Cambridge University Press.

lila kula B
Bentivoglio, Paola, 1992: Linguistic correlations between subjects of one-argument verbs and subjects of more-than-one-argument verbs in spoken Spanish. In: P. Hirschbühler and K. Koerner (eds.), Romance languages and modern linguistic theory, 11-24. Amsterdam: Benjamins.
Bentivoglio, Paola, 1993: Full NPs in spoken Spanish: a discourse profile. In: W. Ashby, M. Mithun, G. Perissinotto, and E. Raposo (eds.), Linguistic perspectives on the Romance languages, 211-224. Amsterdam: Benjamins.
Bentivoglio, Paola and Elizabeth G. Weber, 1986: A functional approach to subject word order in spoken Spanish. In: Osvaldo Jaeggli and Carmen Silva-Corvalán (eds.), Studies in Romance linguistics, 23-40. Dordrecht: Foris.
Biq, Yung-O, 1990: Conversation, continuation, and connectives. Text 10.3: 187-208.
Biq, Yung-O, 1990: Question-words as hedges in conversational Chinese: a Q and R exercise. In: Lawrence B. Bouton and Yamuna Kachru (eds.), Pragmatics and language learning, 141-157. Urbana: University of Illinois Press.
Biq, Yung-O, 1991: The multiple uses of the second person singular pronoun in conversational Mandarin. Journal of pragmatics 16: 307-321.
Biq, Yung-O, 1993: From TV Talk to Screen Caption. Text 13.3: 351-369.
Biq, Yung-O, 1995: Chinese causal sequencing and yinwei in conversation and press reportage. Berkeley Linguistics Society 21, parasession.
Bublitz, Wolfram, 1992: Transferred negation and modality. Journal of pragmatics 18:551-577.

lila kula C
Carter, Ronald and Michael McCarthy, 1995: Grammar and the spoken language. Appllied Linguistics 16.2: 141-58.
Chafe, Wallace, 1984: How people use adverbial clauses. Berkeley Linguistics Society 10: 437-449. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.
Chafe, Wallace, 1986: Evidentiality in English conversation and academic writing. In: Johanna Nichols and Wallace Chafe (eds.), Evidentiality: the linguistic coding of epistemology, 261-272. Norwood, NJ: Ablex.
Chafe, Wallace, 1987: Cognitive constraints on information flow. In: Russell Tomlin (ed.), Coherence and grounding in discourse, 21-51. Amsterdam: Benjamins.
Chafe, Wallace, 1988: Linking intonation units in spoken English. In: John Haiman and Sandra A. Thompson (ed.), Clause combining in discourse and grammar, 1-27. Amsterdam: Benjamins.
Chafe, Wallace, 1992: Intonation units and prominences in English natural discourse. Proceedings of the IRCS Workshop on Prosody in Natural Speech, 41-52. Institute for Research in Cognitive Science Report No. 92-37. Philadelphia: University of Pennsylvania.
Chafe, Wallace, 1993: Prosodic and functional units of language. In: Jane A. Edwards and Martin D. Lampert (eds.), Talking data: transcription and coding methods for language research, 33-43. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Chafe, Wallace, 1994: Discourse, consciousness, and time: the flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago: University of Chicago Press.
Cheshire, Jenny, 1996: That jacksprat: An interactional perspective on English that. Journal of Pragmatics 25.3: 369-393.
Chui, Kawai, 1994: Information Flow in Mandarin Chinese Discourse, PhD dissertation, National Taiwan Normal University.
Clancy, Patricia M., Sandra A. Thompson, Ryoko Suzuki, and Hongyin Tao, 1996: The Conversational use of reactive tokens in Japanese, Mandarin, and English. Journal of Pragmatics 26.1: 355-387.
Clark, Herbert H., 1989: Contributing to discourse. Cognitive science 13: 259-294. [Also in Clark 1992]
Clark, Herbert H, 1992: Arenas of language use. Chicago: University of Chicago Press.
Clark, Herbert and Deanna Wilkes-Gibbs, 1986: Referring as a collaborative process. Cognition 22:1-39.
Couper-Kuhlen, Elizabeth, 1996: Intonation and clause combining in discourse: the case of because. Pragmatics 6.3:389-426.
Couper-Kuhlen, Elizabeth and Margret Selting (eds.), (To appear): Interactional linguistics. Amsterdam: Benjamins.
Couper-Kuhlen, Elizabeth and Sandra A. Thompson, (To appear): Concessive patterns in conversation, to appear in Couper-Kuhlen, Elizabeth and Bernd Kortmann (eds.), Cause, Condition, Concession, and Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives, Mouton de Gruyter.
Cumming, Susanna and Robert Englebretson, (To appear): 'Tight' and 'Loose' Syntax in Malay/Indonesian: Dimensions of Language Structure'. In: Moder, Carol (ed.), Discourse across Languages and Cultures. Amsterdam: Benjamins.
Crystal, David, 1979: Neglected grammatical factors in conversational English. In: Sydney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik (eds.), Studies in English linguistics, 153-166. London: Longman.

lila kula D
Dahl, Östen, 1997: Egocentricity in discourse and syntax. http://www. ling.su.se/staff/oesten/egocentric.
Davidson, J., 1984: Subsequent versions of invitations, offers, requests, and proposals dealing with potential or actual rejection. In: J.M Atkinson and J. Heritage, eds. Structures of social action, 102-28..
Downing, Pamela, 1996: Proper names as a referential option in English conversation. In: Barbara Fox, ed., Studies in anaphora, 95-143. Amsterdam: John Benjamins.
Du Bois, John, 1991: Transcription design principles for spoken discourse research. Pragmatics 1:71-106.
Du Bois, John and Stephan Schuetze-Coburn, 1993: Representing hierarchy: constituent structure for discourse databases. In: Jane A. Edwards and Martin D. Lampert (eds.), Talking data: Transcription and coding methods for language research, 221-260. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Du Bois, John W., Stephan Schuetze-Coburn, Danae Paolino, and Susanna Cumming, 1992. Discourse transcription. Volume 4 of Santa Barbara Papers in Linguistics, UC Santa Barbara.
Du Bois, John, Stephan Schuetze-Coburn, Danae Paolino, and Susanna Cumming, 1993: Outline of discourse transcription. In: Jane A. Edwards and Martin D. Lampert (eds.), Talking data: Transcription and coding methods for language research, 45-89. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Du Bois, John and Sandra A. Thompson, 1993: Dimensions of a theory of information flow, ms., UC Santa Barbara.
Duranti, Alessandro, 1984: The social meaning of subject pronouns in Italian conversation. Text 4.4.
Duranti, Alessandro, 1986: The audience as co-author. Text 6:239-247.
Duranti, Alessandro, 1990: Politics and grammar: agency in Samoan pollitical discourse. American Ethnologist 17: 646-666.
Duranti, Alessandro, 1994: From grammar to politics: linguistic anthropology in a western Samoan village. Berkeley: University of California Press.
Duranti, Alessandro and Elinor Ochs, 1979: Left-dislocation in Italian conversation. In: Talmy Givón, ed., Discourse and syntax, 377-416. New York: Academic Press.
Duranti, Alessandro and Elinor Ochs, 1990: Genitive constructions and agency in Samoan discourse. Studies in language 14.l:1-23.
Durie, Mark, 1988: Preferred argument structure in an active language: arguments against the category 'intransitive subject'. Lingua 74:1-25.
Durie, Mark, 1994: Pragmatic linking in Acehnese. Text 14.4:495-529.

lila kula E
Englebretson, Robert, 1997: Genre and grammar: predicative and attributive adjectives in spoken English. BLS 23.
Englebretson, Robert, To appear. Why don't all the adjectives go there? Semantic classification of adjectives in conversational English. CSDL.
Englebretson, Robert, To appear. Complementation strategies in colloquial Indonesian conversation. PhD dissertation, UC Santa Barbara.
Erman, Britt, 1995: He's an Anglist, or..? In: G. Melchers, & B. Warren (eds.), Studies in anglistics. (Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in English LXXXV.) Almqvist & Wiksell international. Stockholm, 95-107.
Erman, Britt, 1997: "Guy's just such a dickhead"; the context and function of just in teenage talk. In: Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Brita Stenström & Anna-Malin Karlsson, Ungdomsspråk i Norden. (MINS 43.) Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk. Stockholm, 96-110.
Erickson, Frederick, 1992: They know all the lines: rhythmic organization and contextualization in a conversational listing routine. In: Peter Auer and Aldo di Luzio (eds.), The contextualization of language, 365-397. Amsterdam: John Benjamins.

lila kula F
Ferrara, Kathleen, 1992: The interactive achievement of a sentence: joint productions in therapeutic discourse. Discourse processes 15:207-228.
Ferrara, Kathleen, 1994: Therapeutic ways with words. Oxford University Press.
Ford, Cecilia E, 1993: Grammar in interaction: adverbial clauses in American English conversations. Cambridge: Cambridge University Press.
Ford, Cecilia E, 1999: To appear. Contrasts in talk: some sequential implications. In: Couper-Kuhlen, Elizabeth and Bernd Kortmann (eds.), Cause, Condition, Concession, and Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives, Mouton de Gruyter.
Ford, Cecilia E, and Barbara A. Fox, 1996: Interactional motivations for reference formulation: He had. This guy had, a beautiful, thirty-two O:lds. In: Barbara Fox (ed.), Studies in anaphora, 145-168. Amsterdam: John Benjamins.
Ford, Cecilia, Barbara A. Fox, and Sandra A. Thompson, 1996: Practices in the Construction of Turns: the 'TCU' revisited", Pragmatics 6.3, pp. 427-454.
Ford, Cecilia E. and Junko Mori, 1994: Causal markers in Japanese and English conversations: a cross-linguistic study of interactional grammar. Pragmatics 4.1:31-62.
Ford, Cecilia E. and Sandra A. Thompson, 1986: Conditionals in discourse: a text-based study from English", in Elizabeth C. Traugott, Alice ter Meulen, Judy S. Reilly, and Charles A. Ferguson (eds.), On Conditionals, 353-372. Cambridge University Press.
Ford, Cecilia E. and Sandra A. Thompson, 1996: Interactional units in conversation: syntactic, intonational, and pragmatic resources for the projection of turn completion. In: Elinor Ochs, Emanuel Schegloff, and Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar.  Cambridge: Cambridge University Press.
Fox, Barbara A., 1986: Local patterns and general principles in cognitive processes: anaphora in writtten and conversational English. Text 6:25-51.
Fox, Barbara A., 1987: Anaphora and the structure of discourse. Cambridge: Cambridge University Press.
Fox, Barbara, 1987: The noun phrase accessibility hierarchy: subject primacy or the absolutive hypothesis? Language 63:856-70.
Fox, Barbara A., 1994: Contextualization, indexicality, and the distributed nature of grammar. Language sciences 16.1:1-37.
Fox, Barbara A., 1995: The category 'S' in English conversation. In: Werner Abraham, T. Givón, and Sandra A. Thompson (eds.), Discourse grammar and typology, 153-178. Amsterdam: Benjamins.
Fox, Barbara A., Makoto Hayashi, and Robert Jasperson, 1996: A cross-linguistic study of syntax and repair. In: Elinor Ochs, Emanuel Schegloff, and Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Fox, Barbara A. and Robert Jasperson, 1995: The syntactic organization of repair. In: Philip Davis, ed., Descriptive and theoretical modes in the new linguistics. Amsterdam: Benjamins.
Fox, Barbara A. and Sandra A. Thompson, 1990: A discourse explanation of the grammar of relative clauses in English conversation. Language 66:297-316.
Fox, Barbara A. and Sandra A. Thompson, 1990: On formulating reference: an interactional approach to relative clauses in English conversation. Papers in pragmatics 4:183-195.
Franck, Dorothea, 1985: Sentences in conversational turns: A case of syntactic 'double bind' In: M. Dacsal, ed., Dialogue, 233-245. Amsterdam: John Benjamins.
Freed, Alice, The form and function of questions in informal dyadic conversation. Journal of pragmatics 21:621-644.
Fries, Charles C., 1952: The structure of English: an introduction to the construction of English sentences. New York: Harcourt, Brace and World.
Fujii, Noriko and Tsuyoshi Ono. (To appear): The occurrence and non-occurrence of the Japanese direct object marker o in conversation. Studies in language.

lila kula G
Geluykens, Ronald, 1987: Tails (right-dislocations) as a repair mechanism in English conversation. In: J. Nuyts and G. De Schutter (eds.), Getting one's words into line: on word order and functional grammar, 119-129. Dordrecht: Foris.
Geluykens, Ronald, 1988: The interactional nature of referent-introduction. Papers from the 24th regional meeting of the Chicago Linguistic Society, Part One: The general session, 141-154. Chicago: Chicago Linguistic Society.
Geluykens, Ronald, 1988: Five types of clefting in English discourse. Linguistics 26: 823-841.
Geluykens, Ronald, 1989: Co-operation and referent-tracking in conversation. Papers from the 25th regional meeting of the Chicago Linguistic Society, 65-76. Chicago: Chicago Linguistic Society.
Geluykens, Ronald, 1991: Information flow in English conversation: a new approach to the given-new distinction, 141-167. In: Eija Ventola (ed.), Functional and systemic linguistics: approaches and uses. Berlin: Mouton.
Geluykens, Ronald, 1991: Discourse functions of IT-clefts in English conversation. Communication and cognition 24: 343-358.
Geluykens, Ronald, 1992: From discourse process to grammatical construction: on left-dislocation in English. Amsterdam: Benjamins.
Geluykens, Ronald, 1993: Topic-introduction in English conversation. Transactions of the Philological Society 91: 709-730.
Geluykens, Ronald, 1994: The pragmatics of discourse anaphora in English: evidence from conversational repair. Berlin: Mouton de Gruyter.
Goodwin, Charles, 1979: The interactive construction of a sentence in natural conversation. In: George Psathas, ed., Everyday language: studies in ethnomethodology. New York: Irvington.
Goodwin, Charles, 1980: Restarts, pauses and the achievement of a state of mutual gaze at turn beginning. Sociological Inquiry 50:272-302.
Goodwin, Charles,  1981: Conversational organization: interaction between speakers and hearers. New York: Academic Press.
Goodwin, Charles, 1986: Between and within: alternative treatments of continuers and assessments. Human Studies 9:205-217.
Goodwin, Charles, 1986: Audience diversity, participation and interpretation. Text 6.3:283-316.
Goodwin, Charles, 1989: Turn construction and conversational organization.  In: Brenda Dervin, Lawrence Grossberg,, Barbara J. O'Keefe, and Ellen Wartella (eds.), Rethinking communication, vol. 2: Paradigm exemplars, 88-101. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Goodwin, Charles, 1995: Sentence construction within interaction. In: Uta M. Quasthoff, ed., Aspects of oral communication, 198-219. Berlin: Walter de Gruyter.
Goodwin, Charles, 1996: Transparent Vision. In: Elinor Ochs, Emanuel Schegloff, and Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Goodwin, Charles and Marjorie H. Goodwin, 1987: Concurrent operations on talk: notes on the interactive organization of assessments. IPRA Papers in Pragmatics 1.1:1-54.
Goodwin, Charles and Marjorie Harness Goodwin, 1992: Assessments and the construction of context. In: Charles Goodwin and Alessandro Duranti (eds.), Rethinking context, 147-189. Cambridge: Cambridge University Press.
Goodwin, Charles and Marjorie H. Goodwin, 1992: Context, activity and participation. In: Peter Auer and Aldo di Luzo (eds.), The contextualization of language, 77-99. Amsterdam: Benjamins.
Goodwin, Marjorie Harness, 1980: Processes of mutual monitoring implicated in the production of description sequences. Sociological Inquiry 50: 303-317.
Günthner, Susanne, 1996: From subordination to coordination? Verb-second position in German causal and concessive constructions. Pragmaticcs 6.3: 323-356.

lila kula H
Hanks, William, 1992: The indexical ground of deictic reference, In: A. Duranti and C. Goodwin (eds.), Rethinking context. Cambridge: Cambridge University Press.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, (forthc.): L'importance de l'analyse des interactions pour l'étude grammaticale de la langue. [The importance of interaction analysis to the study of grammar]. In: Revue Romane.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 2000: The syntactic and semiotic status of direct quotes. In: Transactions of the Philological Society, 98:2. 281-322.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1998: La grammaticalisation de l'interaction, ou, Pour une approche polysémique de l'adverbe bien. [The grammaticalization of interaction, or, In defense of a polysemic approach to the adverb 'bien']. In: Revue de Sémantique et Pragmatique, 4. 111-138.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1998: The function of discourse particles. A study with special reference to spoken standard French. (Pragmatics and Beyond New Series 53). Amsterdam: John Benjamins. 418 + xii p.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1997: Alors and donc in Spoken French: a Reanalysis. In: Journal of Pragmatics, 28:2. 153-187.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1996: Some common discourse particles in spoken French. In: M. Mosegaard Hansen, G. Skytte (eds.): Le discours: cohérence et connexion. (Etudes Romanes 35). Copenhagen: Museum Tusculanum. 105-149.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1996: Eh bien: Marker of Comparison and Contrast. In: E. Engberg-Pedersen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft & L. Falster Jakobsen (eds.): Content, Expression and Structure: Studies in Danish Functional Grammar. (Studies in Language Companion Series 29). Amsterdam: John Benjamins. 315-342.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1995: Marqueurs métadiscursifs en français parlé: l'exemple de bon et de ben. [Metadiscursive markers in spoken French: the case of 'bon' and 'ben']. In: Le Français moderne, 63:1. 20-41.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1995: Puis in Spoken French: from Time Adjunct to Additive Conjunct? In: Journal of French Language Studies, 5:1. 31-56.
Hayashi, Makoto, 1994: A comparative study of self-repair in English and Japanese conversation. In: Noriko Akatsuka (ed.), Japanese/Korean Linguistics, Vol. 1V: 77-93. Stanford: CSLI.
Hayashi, Makoto. To appear. Practices in the joint construction of utterances in Japanese conversation. PhD dissertation, University of Colorado.
Helasvuo, Marja-Liisa. To appear. When discourse becomes syntax: Noun phrases and clauses as emergent syntactic units in Finnish conversationaldiscourse. Amsterdam: Benjamins.
Heritage, John C. and Andrew L. Roth, 1995: Grammar and institution: questions and questioning in the broadcast news interview. Research on language and social interaction 28.1: 1-60.
Heritage, John and Marja-Leena Sorjonen, 1994: Constituting and maintaining activities across sequences: and-prefacing as a feature of question design.Language in Society 23: 1-29.
Hopper, Paul, 1987: Emergent grammar. BLS 13, 139-157.
Hopper, Paul, J, 1988: Emergent grammar and the A Priori Grammar constraint. In: Deborah Tannen (ed.), Linguistics in context: connecting observation and understanding, 117-134. Norwood, NJ: Ablex.
Hopper, Paul, J, 1998: Emergent grammar. In: Michael Tomasello (ed.), The new psychology of language: cognitive and functional approaches to language structure. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

lila kula I
Iwasaki, Shoichi. To appear. The structure of the intonation unit in Japanese. In: Soonja Choi (ed.), Japanese and Korean linguistics, Vol. III. Stanford: Center for the study of language and information.
Iwasaki, Shoichi and Hongyin Tao, 1993: A comparative study of the structure of the intonation unit in English, Japanese, and Mandarin Chinese. Paper presented at the annual meeting of the Linguistic Society of America, January, 1993.

lila kula J
Jefferson, Gail, 1973: A case of precision timing in ordinary conversation: overlapped tag-positioned address terms in closing sequences. Semiotica 9:47-96.
Jefferson, Gail, 1983: Notes on some orderlinesses of overlap onset. In: V. d'Urso and P. Leonardi (eds.), Discourse analysis and natural rhetoric, 11-38. Padua: Cleup.
Jefferson, Gail, 1990: List construction as a task and interactional resource. In: G. Psathas, ed., Interactional competence, 63-92. Washington: University Press of America.

lila kula K
Kärkkäinen, Elise, 1996: Preferred argument structure and subject role in American English conversational discourse. Journal of Pragmatics 25: 675-701.
Kärkkäinen, Elise. To appear. The marking and interactional functions of epistemic stance in American English conversational discourse. Amsterdam: Benjamins.
Keenan, Elinor and Bambi Schieffelin, 1976: Foregrounding referents: a reconsideration of left dislocation in discourse. Berkeley Linguistics Society 2:240-257.
Kim Kyu-hyun, 1992: WH-clefts and left dislocation in English conversation with reference to topicality in Korean. Unpublished PhD dissertation, UCLA.
Krug, Manfred G, 1998: String frequency: a cognitive motivating factor in coalescence, language processing, and linguistic change. Journal of English Linguistics 26.4: 286-320.
Krug, Manfred G. To appear. Frequency, iconicity, categorization: evidence from emerging modals. In: Joan Bybee and Paul Hopper (eds.), Frequency effects and emergent grammar. Amsterdam: Benjamins.

lila kula L
Lambrecht, Knud, 1984: A pragmatic constraint on lexical subjects in spoken French. Papers from the 20th regional meeting of the Chicago Linguistic Society, 239-256. Chicago: Chicago Linguistic Society.
Lambrecht, Knud, 1986: Pragmatically motivated syntax: presentational cleft constructions in spoken French. Papers from the parasession at the 21st regional meeting of the Chicago Linguistic Society, 115-126. Chicago: Chicago Linguistic Society.
Lambrecht, Knud, 1987: On the status of SVO sentences in French discourse. In: Russell S. Tomlin, ed., Coherence and grounding in discourse, 217-261 Amsterdam: Benjamins.
Lambrecht, Knud, 1988: Presentational cleft constructions in spoken French. In: John Haiman and Sandra A. Thompson (eds.), Clause combining in grammar and discourse, 135-179. Amsterdam: John Benjamins.
Laury, Ritva, 1996: Conversational use and basic meaning of Finnish demonstratives. In: Adele Goldberg, ed., Conceptual Structure, Discourse and Language, 303-319. Center for the Study of Language and Information. Cambridge: Cambridge University Press.
Laury, Ritva, 1997: Demonstratives in interaction. Amsterdam: John Benjamins.
Lerner, Gene H, 1987: Collaborative turn sequences: sentence construction and social action. Unpublished Ph.D. dissertation, University of California, Irvine.
Lerner, Gene H, 1989: Notes on overlap management in conversation: the case of delayed completion. Western Journal of Speech Communication 53:167-177.
Lerner, Gene H, 1991: On the syntax of sentences-in-progress. Language in Society 20:441-458.
Lerner, Gene H, 1992: Assisted storytelling: deploying shared knowledge as a practical matter. Qualitative sociology 15: 247-271.
Lerner, Gene H, 1993: Collectivities in action: establishing the relevance of conjoined participation in conversation. Text 13: 213-245.
Lerner, Gene H. Finding 'face' in the preference structures of talk-in-interaction. Social Psychology Quarterly 59.4: 303-321.
Lerner, Gene H, 1996: On the 'semi-permeable' character of grammatical units in conversation: conditional entry into the turn space of another speaker. In: Elinor Ochs, Emanuel Schegloff, and Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar, 238-271 Cambridge: Cambridge University Press.
Lerner, Gene H. and Tomoyo Takagi, 1999: On the place of linguistic resources in the organization of talk-in-interaction: a co-investigation of English and Japanese grammatical practices. Journal of Pragmatics 31.1: 49-75.
Levelt, Willem J. M, 1989: Speaking: from intention to articulation. Cambridge, MA: MIT Press.
Liu, Mei-chun, 1993: Discourse, grammar, and grammaticalization: synchronic and diachronic analysis of Mandarin adverbial markers jiu and cai, PhD dissertation, University of Colorado at Boulder.
Local, John, 1992: Continuing and restarting. In: Auer, Peter and Aldo di Luzio (eds.), The contextualization of language, 273-296. Amsterdam: Benjamins.
Local, John and John Kelly, 1986: Projection and 'silences': notes on phonetic and conversational structure. Human Studies 9: 185-204.
Luke, Kang Kwong, 1990: Utterance particles in Cantonese conversation. Amsterdam: Benjamins.

lila kula M
Matsumoto, Kazuko, 1997: NPs in Japanese conversation. Pragmatics 7.2: 163-181.
Mayes, Patricia and Tsuyoshi Ono, 1991: Social factors influencing reference in Japanese: with a special emphasis on ano hito. Santa Barbara Papers in Linguistics 3:84-93.
Maynard, S. K, 1989: Japanese conversation: self-contextualization through structure and interactional management. Norwood, NJ: Ablex.
Merritt, Marilyn, 1976: On questions following questions in service encounters. Language in Society 5: 315-357.
Mori, Junko. To appear. Negotiating agreement and disagreement: the use of connective expressions in Japanese conversation. Amsterdam: Benjamins.

lila kula N

lila kula O
Ochs, Elinor, 1979: Social foundations of language. In: Freedle, R. (ed.), New directions in discourse processing. Norwood, NJ: Ablex.
Ochs, Elinor, 1982: Ergativity and word order in Samoan child language: a sociolinguistic study. Language 58:646-71.
Ochs, Elinor, 1983: Planned and unplanned discourse. In: Ochs, Elinor and Bambi Schieffelin (eds.), Acquiring conversational competence, 129-157. London: Routledge.
Ochs, Elinor, 1986: From feelings to grammar: a Samoan case study. In: B. B. Schieffelin and E. Ochs (eds.), Language socialization across cultures. Cambridge: Cambridge University Press.
Ochs, Elinor, 1988: Culture and language development: language acquisition and language socialization in a Samoan village. Cambridge: Cambridge University Press.
Ochs, Elinor and Bambi Schieffelin, 1983: Topic as a discourse notion. In: Ochs, Elinor and Bambi Schieffelin (eds.), Acquiring conversational competence, 158-174. London: Routledge.
Ochs, Elinor, Bambi Schieffelin, and Martha Platt, 1979: Propositions across utterances and speakers. In: Elinor Ochs and Bambi Schieffelin (eds.), Developmental pragmatics, 251-268. New York: Academic Press.
Ochs, Elinor, Emanuel Schegloff, and Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
O'Connor, Mary Catherine, 1990: Third-person reference in Northern Pomo conversation: the indexing of discourse genre and social relations. IJAL 56.3: 377-409.
O'Dowd, Elizabeth. To appear. Prepositions and particles in English. Oxford: Oxford University Press.
Ono, Tsuyoshi and Ryoko Suzuki, 1992: Word order variability in Japanese conversation: motivations and grammaticization. Text 12:429-445.
Ono, Tsuyoshi and Sandra A. Thompson, 1994: Unattached NPs in English conversation. Berkeley Linguistics Society 20.
Ono, Tsuyoshi and Sandra A. Thompson, 1995: What can conversation tell us about syntax? In: Philip W. Davis, ed., Descriptive and Theoretical Modes in the Alternative Linguistics, 213-271. Amsterdam: John Benjamins.
Ono, Tsuyoshi and Sandra A. Thompson, 1996: Interaction and syntax in the structure of conversational discourse. In: Eduard Hovy and Donia Scott (eds.), Discourse Processing: an interdicsiplinary perspective, 67-96. Heidelberg: Springer-Verlag.
Ono, Tsuyoshi and Sandra A. Thompson, 1996: The Dynamic Nature of Conceptual Structure Building: Evidence from Conversation", In: Adele Goldberg, ed., Conceptual Structure, Discourse and Language, 391-399. Chicago: Center for the Study of Language and Information.
Ono, Tsuyoshi and Sandra A. Thompson. To appear. On deconstructing 'zero anaphora'. BLS 23.
Ono, Tsuyoshi, Sandra A. Thompson, and Ryoko Suzuki. To appear. The pragmatic nature of the so-called subject marker ga in Japanese: evidence from conversation. To appear in Discourse Studies 1.4.
Ono, Tsuyoshi and Eri Yoshida, 1996: A study of co-constructions in Japanese: we don't 'finish each other's sentences'. In: Noriko Akatsuka, Shoichi Iwasaki, and Susan Strauss (eds.), Japanese/Korean Linguistics 5, 115-129. Stanford: CSLI.
Oreström, Bengt, 1983: Turn-taking in English conversation. (Lund Studies in English 66.) Lund: CWK Gleerup.

lila kula P
Park, Yong-Yae, 1997: A cross-linguistic study of the use of contrastive connectives in English, Korean, and Japanese conversation. UCLA PhD dissertation.
Pawley, Andrew and Frances H. Syder. To appear. The one clause at a time hypothesis. In: Heidi Riggenbach (ed.), Perspectives on fluency. Cambridge.
Pawley, Andrew and Frances H. Syder.  1983: Natural selection in syntax: Notes on adaptive variation and change in vernacular and literary grammar. Journal of Pragmatics 7:551-579.
Pomerantz, A, 1984: Agreeing and disagreeing with assessments: some features fo preferred/dispreferred turn shapes. In: J.M. Atkinson and J. Heritage (Eds.) Structures of Social Action. pp. 57-101.

lila kula Q

lila kula R

lila kula S
Sacks, H, 1987: On the preference for agreement and contiguity in sequences in conversation. In: Talk and Social Organization, G. Button and J.R.E.Lee (eds.). Philadelphia: Multilingual Matters. pp. 54-69.
Sacks, Harvey and Emanuel Schegloff, 1979: Two preferences in the organization of reference to persons in conversation and their interaction. In: George Psathas (ed.), Everyday language: studies in ethnomethodology, 15-21. Irvington.
Sacks, Harvey, Emanuel Schegloff, and Gail Jefferson, 1974: A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language 50.4:696-735.
Sankoff, Gillian and Penelope Brown, 1976: The origins of syntax in discouse. Language 52:651-666.
Sanchez-Ayala, Ivo. Under review. The Spanish Presentative Lexicon. Studies in language.
Sanchez-Ayala, Ivo. under review. The multiple organization of constructions: lists in Spanish conversation. Studies in language.
Sanchez-Ayala, Ivo. To appear. Constructions as resources for interactions: lists in Spanish and English conversation. In: Carol Moder, ed., Discourse across cultures. Amsterdam: Benjamins.
Sanchez-Ayala, Ivo. To appear. Position-sensitive grammar: abstract demonstrative pronouns in Spanish conversation. In: Elizabeth Couper-Kuhlen and Margret Selting (eds.), Interaction and grammar. Amsterdam: Benjamins.
Schegloff, Emanuel, 1972: Notes on conversational practice: formulating place. In: D. Sudnow, ed., Studies in social interaction, 75-119. Free Press.
Schegloff, Emanuel, 1979: The relevance of repair to syntax-or-conversation. In: Talmy Givón, ed., Discourse and syntax, 261-286. New York: Academic Press.
Schegloff, Emanuel, 1982: Discourse as an interactional achievement: some uses of 'uh huh' and other things that come between sentences. In: Tannen, Deborah, ed. Analyzing discourse: text and talk, 71-93. Georgetown: Georgetown University Press.
Schegloff, Emanuel, 1984: On some questions and ambiguities in conversation. In: J. M. Atkinson anad J. Heritage (eds.), Structures of social action: studies in conversation analysis, 28-52. Cambridge: Cambridge University Press.
Schegloff, Emanuel, 1987: Recycled turn beginnings: a precise repair mechanism in conversation's turn-taking organisation. In: Graham Button and John R. Lee (eds.), Talk and social organisation, 70-85. Clevedon, England: Multilingual Matters.
Schegloff, Emanuel, 1988: Discourse as an interactional achievement II: an exercise in conversation analysis. In: Deborah Tannen, ed., Linguistics in context: connecting observation and understanding, 135-158. (Advances in Discourse Processes XXIX.) Norwood, NJ: Ablex.
Schegloff, 'Reflections of language, development, and the interactional character of talk-in-interaction'. ROLSI 26.1: 139-153, 1993.
Schegloff, Emanuel, 1995: Discourse as an interactional achievement III: the omnirelevance of action. Research on language and social interaction 28.3: 185-211.
Schegloff, Emanuel, 1996: Turn organization: one direction for inquiry into grammar and interaction. In: Elinor Ochs, Emanuel Schegloff, and Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Schegloff, Emanuel, 1996: Some practices for referring to persons in talk-in-interaction: a partial sketch of a systematics. In: Barbara A. Fox, ed., Studies in anaphora, 437-485. Amsterdam: John Benjamins.
Schegloff, Emanuel, 1996: Confirming allusions: toward an empirical account of action. American Journal of Sociology 102.1: 161-216.
Schegloff, Emanuel, Gail Jefferson, and Harvey Sacks, 1977: The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. Language 53:361-382.
Scheibman, Joanne, 2000: I dunno: A usage-based account of the phonological reduction of don't in American English conversation, Journal of Pragmatics 32:1, Jan 2000, 105-124.
Scheibman, Joanne, To appear: Structural patterns of subjectivity in American English conversation. PhD dissertation, University of New Mexico.
Schiffrin, Deborah, 1986: Functions of and in discourse. Journal of Pragmatics 10:41-66.
Schiffrin, Deborah, 1987: Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press.
Schuetze-Coburn, Stephan. To appear. Prosody, grammar, and discourse pragmatics: organizational principles of information flow in German conversational narratives. Amsterdam: Benjamins.
Selting, Margret, 1992: Prosody in conversational questions. Journal of pragmatics 17: 315-245.
Selting, Margret, 1996: On the interplay of syntax and prosody in the constitution of turn-constructional units and turns in conversation. Pragmatics 6.3: 371-388.
Selting, Margret, 1996: Prosody as an activity-type distinctive cue in conversation: the case of so-called 'astonished' questions in repair initiation. In: Elizabeth Couper-Kuhlen and Margret Selting (eds.), Prosody and conversation, 231-270. Cambridge: Cambridge University Press.
Selting, Margret, 1998: TCUs and TRPs: the construction of units in conversational talk. Konstanz: InLiSt 4.
Selting, Margret, 1998: Fragments of TCUs as deviant cases of TCU-production in conversational talk. Konstanz: InLiSt 9.
Shepherd, Susan, 1990: Functions of repetition: variation in narrative and conversational discourse. In: J. Edmondson, C. Feagin, and P. Mühlhäusler (eds.), Development and diversity: linguistic variation across time and space, 629-638. Dallas: SIL and University of Texas, Arlington.
Silva-Corvalán, Carmen, 1983: On the interaction of word order and intonation: some OV constructions in Spanish. In: Flora Klein-Andreu, ed., Discourse perspectives on syntax, 117-142. New York: Academic Press.
Stenström, Anna-Brita, 1984a: Questions and responses in English conversation. Lund: Lund University Press.
Stenström, Anna-Brita, 1984b: Discourse tags. In: J. Aarts & W. Meys (eds), Corpus Linguistics. Amsterdam: Rodopi, 65-81.
Stenström, Anna-Brita, 1986: A study of pauses as demarcators in discourse and syntax. In: W. Meijs and J. Aarts (eds), Corpus linguistics II.. Amsterdam Rodopi, 203-218.
Stenström, Anna-Brita, 1987: Carry-on signals in English conversation. In: W. Meijs (ed), Linguistics and beyond. Amsterdam: Rodopi, 87-120.
Stenström, Anna-Brita, 1988a: Adverbial commas and prosodic segmentation. In: M. Kytö, O. Ihalainen & M. Rissanen (eds.), Corpus linguistics, hard and soft. Proceedings from the eighth international conference on English language research Amsterdam: Rodopi.
Stenström, Anna-Brita, 1988b: Questioning in conversation. In: M. Meyer, ed., Questions and questioning, 304-325. Berlin: Walter de Gruyter.
Stenström, Anna-Brita, 1989: Discourse signals: Towards a model of analysis. In: H. Weydt (ed), Sprechen mit partikeln. Berlin: Walter de Gruyter.
Stenström, Anna-Brita, 1990: What is the role of discourse signals in sentence grammar? In. J. Aarts & W. Meijs (eds), Theory and practice in corpus linguistics. Amsterdam: Rodopi.
Stenström, A-B & G. Andersen, 1996: More trends in teenage talk: a corpus-based investigation of the discourse items cos and innit. In: C. Percy, C. Meyer & I. Lancashire (eds.), Synchronic corpus linguistics. Amsterdam: Rodopi, 189-203.
Stenström, Anna-Brita, 1997: Tags in teenage talk. In: U. Fries, V. Müller & P. Schneider (eds.), From Ælfric to the New York Times. Studies in English Corpus Linguistics. Amsterdam: Rodopi, 139-147.
Stenström, Anna-Brita, 1998: From sentence to discourse: cos (because) in teenage talk. In: A. Jucker & Y. Ziv (eds.), Discourse markers: descriptions and theory. Papers presented at the 5th international conference of the International Pragmatics Association, summer 1996, Mexico. Amsterdam Philadelphia.
Strauss, Susan, 1993: Why 'this' and 'that' are not complete without 'it'. Chicago Linguistic Society, 403-417. Chicago: Chicago Linguistic Society.
Streeck, Jürgen, 1993: Gesture as communication In: its coordination with gaze and speech. Communication monographs 60: 275-299.
Streeck, Jürgen and Ulrike Hartge, 1992: Gestures at the transition place. In: Peter Auer and Aldo di Luzio (eds.), The contextualization of language, 135-157. Amsterdam: John Benjamins.
Suh Kyung-Hee, 1992: A discourse analysis of the English tense-aspect-modality system. Unpublished PhD dissertation, UCLA.

lila kula T
Tai, James H-Y. and Wenzhe Hu, 1991: Functional Motivations for the So-called 'Inverted sentences' in Beijing conversational discourse, Journal of the Chinese Language Teachers Association 26, 75-104.
Tanaka, Hiroko, 1999: Turn-taking in Japanese conversation: a study in grammar and interaction. Amsterdam: Benjamins.
Tannen, Deborah, 1987: Repetition and variation as spontaneous formulaicity in conversation. Language 63:574-605.
Tannen, Deborah, 1989: Interpreting interruption in conversation. Papers from the 25th annual regional meeting of the Chicago Linguistic Society, Part II: Parasession on Language in Context, 266-287. Chicago: Chicago Linguistic Society.
Tannen, Deborah, 1991: Talking voices: repetition, dialogue and imagery in conversational discourse. Cambridge: Cambridge University Press.
Tao, Hongyin, 1992: NP intonation units and referent identification. BLS 18:237-247.
Tao, Hongyin, 1996: Units in Mandarin conversation: prosody, discourse and grammar. Amsterdam: John Benjamins.
Tao, Hongyin. To appear. The grammar of demonstratives in Mandarin conversational discourse: a case study. Journal of Chinese linguistics.
Tao, Hongyin. To appear. Discovering the usual with corpora: the case of remember. In: Rita Simpson and John Swales (eds.), Selected papers from the North American Symposium on corpora in linguistics and language teaching. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Tao, Hongyin and Sandra A. Thompson, 1994: The discourse and grammar interface: preferred clause structure in Mandarin conversation. Journal of the Chinese Language Teachers Association 29.3: 1-34.
Tao, Hongyin and Michael J. McCarthy. To appear. Understanding non-restrictive relative clauses in spoken English, which is not an easy thing. Language Sciences.
Tao, Liang, 1993: Zero Anaphora in Chinese: Cognitive Strategies in Discourse Processing, Ph.D. dissertation, University of Colorado.
Thavenius, C, 1983: Referential pronouns in English conversation. Lund: Lund University Press.
Thompson, Sandra A, 1988: A discourse approach to the cross-linguistic category 'adjective'. In: John Hawkins, ed., Explanations for language universals, 167-185. Basil Blackwell. Also in Roberta Corrigan, Fred Eckman, and Michael Noonan (eds.), Linguistic categorization (1989), 245-265. Benjamins.
Thompson, Sandra A, 1997: Discourse motivations for the core-oblique distinction as a language universal. In: Akio Kamio, ed., Directions in Functional Linguistics. Amsterdam: Benjamins.
Thompson, Sandra A, 1998: A discourse explanation for the cross-linguistic differences in the grammar of interrogation and negation. In: Anna Siewierska and Jae Jung Song (eds.), Case, Typology, and Grammar, 309-341. Benjamins.
Thompson, Sandra A. and Anthony Mulac, 1991: A Quantitative Perspective on the Grammaticization of Epistemic Parentheticals in English. In: Elizabeth Traugott and Bernd Heine, Grammaticalization II, 313-339. Amsterdam: John Benjamins.
Thompson, Sandra A. and Anthony Mulac, 1991: The discourse conditions for the use of complementizer that in conversational English. Journal of pragmatics 15:237-51.
Tottie, Gunnel, 1991: Negation in English speech and writing. New York: Academic Press.
Tsao, Feng-fu, 1979: A Functional Study of Topic in Chinese: The First Step Towards Discourse Analysis. Taipei: Student Book Co.

lila kula U

lila kula V
Virtanen, Tuija, 1992: Discourse Functions of Adverbial Placement in English: Clause-Initial Adverbials of Time and Place in Narratives and Procedural Place Descriptions. Åbo. (Reviewed by Kari K. Pitkänen in NJL vol. 20, 1997:1, 117-122)

lila kula W
Wald, Benji, 1983: Referents and topic within and across discourse units: observations from current vernacular English. In Flora Klein-Andreu, ed., Discourse perspectives on syntax, 91-116. New York: Academic Press.
Weber, Elizabeth, 1993: Varieties of questions in English conversation. Amsterdam: Benjamins.
Weber, Thilo, 1997: The emergence of linguistic structure: Paul Hopper's emergent grammar hypothesis revisited. Language Sciences 19.2: 177-196.

lila kula X

lila kula Y
Yokota, Mariko, 1995: The role of questioning in Japanese political discourse. Issues in Applied Linguistics 5.2: 353-382.

lila kula Z

lila kula Å

lila kula Ä

lila kula Ö
 
Till sidans topp

 
Sidans innehåll 
Biblio-grafier
 
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén