Startsida

Projektbeskrivning

Delprojekt

Material och
utrustning

Projektets deltagare

Interna projektmöten

Deltagarnas
publikationer

Deltagarnas presentationer

Projektantologi 1

Projektantologi 2

Externa arrangemang

Bibliografi över samtalsgrammatik

Termbank (CA)
Eng-Sv-Fi

Länkar

Summary in Summary in english

 


Startsida

Detta är webplatsen för ett forskningspojekt med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond som bedrevs mellan år 2000 och 2004.

Syftet med detta projekt var att bidra till en bättre förståelse av samtalsspråkets egenart. Bakgrunden till projektet utgjordes av att forskning kring grammatik av tradition främst varit inriktad mot det skrivna språket, trots att samtalet är den primära formen för språklig kommunikation. I den mån man hade försökt att beskriva talspråket hade det ofta skett på skriftspråkets villkor.

På denna webbplats hittar du bland annat en mer utförlig beskriving av projektets syfte, en presentation av de specifika empiriska frågeställningar som behandlats inom ramen för tolv delprojekt, samt en presentation av det gemensamma empiriska materialet som utgörs av video- och audioinspelningar av, i första hand, naturligt förekommande samtalsaktiviteter.

Du hittar även en presentation av de forskare och forskarstuderande som varit knutna till projektet. De kom ursprungligen från fyra universitet (Göteborg, Linköping, Helsingfors och Uppsala) och förde med sig kompetens om bl.a. svenska språket, allmän språkvetenskap, interaktionsforskning och kvalitativ sociologi.

De deltagande forskarna har hittills (dec -09) producerat ca hundratrettio publikationer och uppsater med anknytning till projektet. Förutom en lista över dessa, finns även förteckningar över deltagarnas samtliga presentationer på konferenser, workshops och seminarier, samt förteckningar över interna projektmöten och tre externa arrangemang som anordnats av projektets medlemmar.

Projektets medlemmar har samlat forskningsbidrag i två olika antologier utgivna på Studentlitteratur, den första 2005 och den andra 2007.

På denna webbplats finns också en bibliografi över nordisk respektive internationell forskning kring samtal och grammatik (uppdaterad t.om. 2001).

I termbanken återfinns översättningar av engelska CA-termer till svenska respektive finska.

Vi har dessutom samlat en del användbara länkar till andra webbplatser inom området språk och interaktion.

Projektet förväntas ha och få betydelse bl.a. för svenskundervisningen på olika nivåer och därmed för den allmänna synen på grammatikalitet, svensk språkvård, liksom för utvecklingsarbetet inom människa-maskin-interaktion och för anställda inom etermedierna. Det lämnade också ett nordiskt bidrag till den internationella forskningen på området som hittills dominerats av studier av engelskspråkiga samtal.

Keyhuset - Linköpings universitet
 

Länk till Riksbankens Jubileumsfond

Startsida
 
  

 

Senast ändrad den

av Niklas Norén